Artikuj Ilmihali

Urtësitë e caktimit të namazit në pesë kohë

Kuptimi që shpreh koha e ikindisë Koha e namazit të ikindisë është intervali nga dalja e kohës së namazit të drekës, gjer në perëndimin e diellit. Koha e ikindisë është

Artikuj Ekstra

A mund ta shpëtojë nijeti (qëllimi) njeriun?

Nijeti që e drejton njeriun në një punë ose veprimtari praktike, patjetër që në përfundim mund të bëhet edhe shpëtuesi i tij. Në të kundërt, nijeti që nuk shkakton ndryshime

Aktualitet Artikuj

Çfarë duhet të kuptojmë me fjalën drejtësi?

Drejtësia është një rrugë e mesme midis qëndrimit të ashpër, të rreptë, të pamëshirshëm, nga njëra anë, dhe qëndrimit indiferent, tolerant, të pakujdesshëm e mospërfillës, nga ana tjetër. Duke u

Artikuj Ilmihali

Urtësitë e caktimit të namazit në pesë kohë

Kuptimi që shpreh koha e sabahut Intervali kohor nga feksja e vërtetë e dritës, e quajtur edhe fexhri sadik, që është feksja e dytë, gjer në lindjen e diellit ose,

Aktualitet Artikuj

Cilat janë esenca dhe cilësitë e Zotit?

Zoti është krejt tjetër nga çdo gjë që Ai ka krijuar, nga e vërteta dhe relativiteti i tyre. Në këtë botë të kufizuar, njeriu mendon, sheh dhe dëgjon në mënyrë

Aktualitet Artikuj

Si duhet të jetë kriteri i mirëkuptimit për një musliman?

Mirëkuptimi është një cilësi muslimane. Çdo musliman duhet të jetë i pajisur me ketë cilësi. Mirëkuptimi është një element zbutës për zemrat. Edhe ndikimi tek të tjerët për të pranuar

Aktualitet Artikuj

Vlerësimi i botës me kushtet e sotme

Bota është një nga shumë etapat ku vijmë e kalojmë. Disa ajete të Kur’anit Fisnik dhe shumë porosi të nderuara të Profetit tonë (s.a.s) janë kah na e tregojnë këtë

Artikuj Ekstra

Ç’është edukata? Ç’do të thotë të jesh i edukuar?

Edukata është një natyrë e dytë e fituar në shpirt në sajë të parimeve fetare ose, në kuptimin më të gjerë të saj, është një qëndrueshmëri e fituar nga njësimi

Pyetje - Përgjigje

A lejohet mbajtja e qenit në shtëpi

QENI KJO KAFSHË FISNIKE (POR NË VENDIN E DUHUR) Profeti Muhammed as e ka ndaluar që dikush të mbaj qen

Lexo më shumë

SI TË QËNDROJMË LARG GJYNAHEVE (SEDD-I DHERRÂII)

Besimtarët janë të bindur se punët dhe veprat e tyre shënohen nga Melaiket shënues, Kiramen katibinët. Allahu i Lartësuar në

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]