Islami Të përzgjedhura

BOLL MË ME VRASJE SE SHKATËRRUAT VETET TUAJA!

Një nga gjynahet e mëdha në Islam është vrasja me pa të drejtë. Sot shoqëria sa vjen dhe më shumë po përballet pothuajse çdo ditë me këtë fenomen, i cili

Islami Lutje

Të mësojmë si të lutemi!

Një nga begatitë më të mëdha të Islamit që e begaton besimtarin është ruajtja e raportit dynja-ahiret. Ne jemi njerëz të cilët në krijimtarinë tonë jemi të tillë që kemi

Islami

Kuptimi leksikor dhe terminologjik i Kaderit

Si kuptim leksikor, fjala kader do të thotë matje, vlerësim, trajtësim dhe formësim. Në arabishte, kadera do të thotë: vlerësoi, caktoi, ndau në pjesë, i caktoi secilit pjesën e vet,

Islami

Cilat jane urtësitë e therjes së Kurbanit?

Para së gjithash duhet ditur mirë se adhurimet bëhen sepse janë urdhër i Zotit. Dhe adhurimet të cilat kryhen me urdhrin e Zotit ka shumë urtësi që mund t’i dimë

Islami

Rregullat e prerjes së kafshës së Kurbanit

Kafsha për kurban Personi i obliguar me therjen e një kurbani që adhurimi i tij të plotësohet duhet të zbatojë disa kushte përsa i përket kafshës së kurbanit dhe therjes së

Islami

LLOJET E KURBANIT

Kurbani ndahet në dy lloje: a) Kurbani Vaxhip Kurbani që theret gjatë Bajramit të Kurbanit Kur thuhet kurban përgjithësisht nënkuptohet kafsha e therur gjatë Bajramit të kurbanit. Sipas hanefive personat të

Hadith

“Mua më plaku surja Hud”

Ebu Bekri pyet profetin: “O i Dërguari i Allahut! Po vë re ca thinja në flokët tuaj. Sikur u mplakët përnjëherë. Mos ju mundon diçka?” Dhe Mbreti i Dy Botëve

Profetët

Çdo profet është i ruajtur nga mëkati

Të gjithë profetët janë pa gjynahe. Në jetën e tyre nuk bëhet fjalë për asnjë lloj devijimi. Ata janë njerëz të jashtëzakonshëm, të krijuar në mënyrë të shenjtë e të

Pyetje - Përgjigje

Sa herë dhe ku përmendet emri i Profetit Muhamed a.s. në Kuran?

Emrin Muhamed ia ka ngjitur gjyshi i Tij, Abdulmutalib. Kur e kanë pyetur përse i ka vënë atë emër, është

Lexo më shumë

Cila është urtësia e të sprovuarit të njerëzve?

Në ajetin 155 të sures Bakara thuhet: “Ne do t’ju provojmë me pak frikë, me uri, me ndonjë humbje nga

Lexo më shumë

Histori

Histori Të përzgjedhura

Kush është më trim 

Pyet Hz. Ali r.a. se kush është njeriu më i guximshëm? Ata i thanë: Ti je më i guximshëm. Hz. Ali r.a. tha: ” Unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë përbrenda, kështu që më thoni kush është më i guximshëm.” Nuk e dimë i thanë. Hz. Ali r.a vazhdon dhe […]