Menti sporche e cuori disordinati

Il vero scopo della mente, che è uno dei quattro elementi fondamentali della coscienza, è conoscere Dio. Pertanto, la mente dovrebbe essere costantemente impegnata solo nel trovare le vie che conducono ad Allah e con le informazioni tangibili riguardanti gli handicap di questo percorso e il loro superamento; poi nutrirsi di conoscenze che spingano l’uomo […]Lexo më shumë

Roli edukues i xhehenemit për njerëzit e xhehenemit

Xhehenemi është një ndëshkim, ndëshkimi i akteve të këqija. Atje do të vuhet dënimi i punëve të këqija të bëra këtu. Po qe se këtu besimtari nuk e ka fituar dot cilësinë e posaçme për të hyrë në xhenet duke pranuar të kryejë disa detyrime, këto do t’i plotësojë. Kurse personat që i kanë humbur […]Lexo më shumë

Ku është Arafi? A mund të na jepni të dhëna

Araf do të thotë vend i lartë. Në tefsiret, komentet e Kur’anit, Arafi përmendet si një mur i ngritur mes xhenetit, parajsës, dhe xhehenemit, ferrit. Me këtë fjalë emërtohet edhe një sure, kaptinë e Kur’anit, meqë në atë sure përmendet Arafi. Në fakt, Araf do të thotë interval, zonë e ndërmjetme. Me kuptimin që i […]Lexo më shumë

Flitet për periudhën pa profet. A mos jemi ne njerëz

Periudhë pa profet quhet periudha boshe mes dy profetëve. Kur flitet për këtë gjë, më shpesh atakohet periudha mes Hz. Isait dhe Profetit tonë. Ajo është periudha kur parimet e sjella nga Hz. Mesihu qenë harruar, kur rrezet e dritës së tij nuk patën arritur gjer te profeti ynë, kështu që njerëzit në atë periudhë […]Lexo më shumë

Vendi i namazit të xhumasë në fé dhe konkluzioni

Namazi i xhumasë është farz ajn, domethënë, njëlloj i detyrueshëm për çdo njeri. Detyrueshmëria e namazit të xhumasë është e fiksuar me Kuran, Sunet dhe mendimin e njëzëshëm të autoriteteve (ixhma). Sureja e 32-të e Kuranit, meqë flet për namazin e xhumasë, është emërtuar “Surja Xhuma”. Në këtë sure, Allahu i Lartë ka urdhëruar kështu: “O […]Lexo më shumë

Cilët janë faktorët përhapjes së Islamit në një kohë të

Besimtari i fesë Islame quhet “musliman”. Kjo fjalë me rrënjën e saj arabishte “muslim”, ka hyrë, në krye të herës, nga persishtja në turqisht e, më pas, nga turqishtja në shqip në trajtën siç e shqiptojnë turqit, “mysliman”. Ndërkaq, mbi fjalët “islam” dhe “iman (besim)” janë bërë interpretime të ndryshme, por ne këtu nuk do […]Lexo më shumë

Ç’është zemra e pastër (kalbi selim)?

Në shprehjen përkatëse, kalbi selim, zemra e pastër, si term i mistikës, fjala selim ka të njëjtën rrënjë me fjalën Islam. Kuptimi leksikor i kësaj shprehjeje është zemër e shëndoshë dhe e pastër, ku me fjalën zemër nënkuptohet tërësia e ndjenjave të njeriut. Të kesh zemër të pastër do të thotë t’i jetosh cilësitë dhe […]Lexo më shumë

Përmbledhje rreth etikës së të ngrënit

Duke vepruar sipas sunetit të Profetit Muhamed (a.s) dhe duke marrë parasysh etikën e të ngrënit, mund të nxjerrim pikat e mëposhtme: Larja e duarve para dhe pas ngrënies. Të hash ushqimin që është përpara teje. Të hash me dorën e djathtë. Të hash me kafshata të vogla dhe t’i përtypësh mirë ato. Të mos […]Lexo më shumë

Tradita e Profetit Muhamed (s.a.s) për sa i përket të

Nuk gjendet një listë e posaçme që tregon se Profeti (a.s) në këtë ditë hante këtë lloj ushqimi dhe në këtë ditë një ushqim tjetër, etj. Nuk dihet qartë se çfarë konsumonte Profeti (a.s) gjatë një jave, sepse ai nuk jetoi një jetë shumë të rehatshme. Në disa ditë, ai lidhte gurë në stomakun e […]Lexo më shumë

Zoti është një dhe ndodhet në çdo vend. Si shpjegohet?

Zoti është një i vetëm, por, gjithashtu, me fuqinë dhe diturinë e Tij, është i gatshëm dhe veprues në çdo kohë e në çdo vend. Duke thënë kështu ne nuk mendojmë që Ai zë ndonjë vend ose vëllim sikurse sendet. Duke thënë kështu, ne shprehim lartësinë dhe madhështinë e Tij. Duke thënë se Zoti ndodhet […]Lexo më shumë