Mrekullia shkencore e Kuranit, bleta Femër

Mrekullitë Shkencore të Kuranit – 4 Bleta Femër Para se të flasim për mrekullinë shkencore të Kuranit që do të shtjellohet në këtë shkrim, duhet të japim disa informacione të shkrutra për gjuhën arabe. Falë informacionit në vijim, mrekullia shkencore që do të shqyrtohet do të kuptohet më mirë. Fjalët në gjuhën arabe ndahen në […]Lexo më shumë

Mrekullia shkencore e Kuranit, ndarja tokës dhe e qiejve nga

Mrekullitë Shkencore të Kuranit – 3 Ndarja tokës dhe e qiejve nga njëri-tjetri “Zanafilla e universit” ka qenë gjithmonë një nga temat që ka ngjallur kuriozet dhe më të diskutuara nga shkencëtarët. Shumë teori janë paraqitur mbi këtë temë gjatë gjithë historisë. Me kalimin e kohës dhe përparimin e shkencës, çdo teori është rrëzuar duke […]Lexo më shumë

Mrekullitë shkencore të Kuranit, zgjerimi i universit

Mrekullitë Shkencore të Kuranit-2, Zgjerimi i Universit Mendoni për një libër i cili më shumë se 1,400 vjet më parë përmend një fakt shkencor që shkenca arriti ta zbulonte vetëm para 100 viteve. Mendoni rreth një njeriu i cili para më shumë se 1,400 viteve kishte dijeni për një informacion që shkenca ishte në gjendje […]Lexo më shumë

Mrekullia shkencore e Kuranit, erërat dhe vetia e tyre fekonduese

Mrekullitë shkencore të Kuranit-1 Erërat dhe vetia e tyre fekonduese 1400 vjet më parë, kur nuk dihej rëndësia dhe kuptimi i fekondimit, vargu i 22-të i sures el-Hixhr në Kuranin Famëlartë, na jep lajmin vijues: “Dhe Ne i dërgojmë erërat fekonduese”. Në këtë ajet duket qartë se erërat kanë një veti fekonduese. Mirëpo çfarë thonë […]Lexo më shumë

Menti sporche e cuori disordinati

Il vero scopo della mente, che è uno dei quattro elementi fondamentali della coscienza, è conoscere Dio. Pertanto, la mente dovrebbe essere costantemente impegnata solo nel trovare le vie che conducono ad Allah e con le informazioni tangibili riguardanti gli handicap di questo percorso e il loro superamento; poi nutrirsi di conoscenze che spingano l’uomo […]Lexo më shumë

Roli edukues i xhehenemit për njerëzit e xhehenemit

Xhehenemi është një ndëshkim, ndëshkimi i akteve të këqija. Atje do të vuhet dënimi i punëve të këqija të bëra këtu. Po qe se këtu besimtari nuk e ka fituar dot cilësinë e posaçme për të hyrë në xhenet duke pranuar të kryejë disa detyrime, këto do t’i plotësojë. Kurse personat që i kanë humbur […]Lexo më shumë

Ku është Arafi? A mund të na jepni të dhëna

Araf do të thotë vend i lartë. Në tefsiret, komentet e Kur’anit, Arafi përmendet si një mur i ngritur mes xhenetit, parajsës, dhe xhehenemit, ferrit. Me këtë fjalë emërtohet edhe një sure, kaptinë e Kur’anit, meqë në atë sure përmendet Arafi. Në fakt, Araf do të thotë interval, zonë e ndërmjetme. Me kuptimin që i […]Lexo më shumë

Flitet për periudhën pa profet. A mos jemi ne njerëz

Periudhë pa profet quhet periudha boshe mes dy profetëve. Kur flitet për këtë gjë, më shpesh atakohet periudha mes Hz. Isait dhe Profetit tonë. Ajo është periudha kur parimet e sjella nga Hz. Mesihu qenë harruar, kur rrezet e dritës së tij nuk patën arritur gjer te profeti ynë, kështu që njerëzit në atë periudhë […]Lexo më shumë

Vendi i namazit të xhumasë në fé dhe konkluzioni

Namazi i xhumasë është farz ajn, domethënë, njëlloj i detyrueshëm për çdo njeri. Detyrueshmëria e namazit të xhumasë është e fiksuar me Kuran, Sunet dhe mendimin e njëzëshëm të autoriteteve (ixhma). Sureja e 32-të e Kuranit, meqë flet për namazin e xhumasë, është emërtuar “Surja Xhuma”. Në këtë sure, Allahu i Lartë ka urdhëruar kështu: “O […]Lexo më shumë

Cilët janë faktorët përhapjes së Islamit në një kohë të

Besimtari i fesë Islame quhet “musliman”. Kjo fjalë me rrënjën e saj arabishte “muslim”, ka hyrë, në krye të herës, nga persishtja në turqisht e, më pas, nga turqishtja në shqip në trajtën siç e shqiptojnë turqit, “mysliman”. Ndërkaq, mbi fjalët “islam” dhe “iman (besim)” janë bërë interpretime të ndryshme, por ne këtu nuk do […]Lexo më shumë