Në sa pjesë ndahet besimi?

Besimi është i ndarë në dy:

  1. Besimi i përgjithshëm (ixhmal),
  2. Besimi i hollësishëm (tefsil).

Çfarë do të thotë besim i përgjithshëm?

Do të thotë të besosh plotësisht në gjërat që Profeti ynë na përcolli nga Allahu.

Nëse një person thotë:

“La ilahe illallah muhammedun rasulullah” duke ditur kuptimin dhe duke e pranuar atë, ai beson plotësisht.

Kjo fjali quhet teuhid. Kuptimi i tij është si më poshtë:

La ilahe illallah: Nuk ka zot tjetër përveç Allahut.

Muhamedun rasulullah: Muhamedi është i dërguari i Tij.

Çfarë do të thotë besim i hollësishëm?

Është të dimë në detaje dhe me prova atë që Profeti ynë na informoi nga Allahu. Me fjalë të tjera, është për të mësuar dhe miratuar njohuritë e nevojshme në lidhje me fenë në detaje.

Cilat janë njohuritë e nevojshme të fesë që duhet mësuar me patjetër?

Njohuritë e nevojshme që duhet të mësohen janë 6 bazat e besimit të përfshira në Amantu, adhurimi i detyrueshëm si faljet e përditshme të namazit, agjërimi, haxhi (pelegrinazhi), zekati (lëmosha) dhe dija se veprimet si vrasja e një personi, pirja e alkoolit dhe imoraliteti konsiderohen haram nga feja.

Është e nevojshme që çdo mysliman t’i njohë ato në detaje dhe t’i besojë ato.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: