Vlera e faljes së namazeve sunnet

Islami i inkurajon myslimanët të ndjekin gjurmët e Profetit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të). Ndër veprimet më të mira që një mysliman mund të bëjë si tregues i pasimit të Profetit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të), është kryerja e namazeve jo të detyrueshme që ai falte. Namazet sunnet përfshijnë ato jo të detyrueshme të falura para dhe pas namazeve të detyrueshme, si dhe namazin e duhasë, teravisë dhe tehexhudit. Namazet sunnet kompensojnë çdo mangësi në namazet e detyrueshme, rrisin besimin, e mbajnë Shejtanin larg, e afrojnë robin me Zotin e Plotfuqishëm dhe bëhen shkak i fitimit të një shpërblimi të shumtë.

Profeti (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: “Namazi (sunnet) i një personi në shtëpi e tejkalon namazin e tij atje ku njerëzit mund ta shohin atë, aq sa namazi i detyruar e tejkalon atë që është vullnetar.” (Et-Tabarani). Ai gjithashtu tha, “Sa herë që një mysliman i bën sexhde Zotit [në namaz], Ai do ta lartësojë atë një gradë dhe do t’i falë një vepër të keqe”. Për më tepër, një hadith tjetër thotë se shpërblimi për faljen e rregullt të namazeve sunnet gjatë ditës është një shtëpi e ndërtuar në parajsë.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: