Si u përgjigjej Profeti Muhamed (a.s.) atyre që vinin për t’i kërkuar diçka?

Xhabir ibn Abdullahu (r.a.) tregon se “të Dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimi qofshin mbi të!) kurrë nuk iu kërkua diçka dhe ai të thoshte jo”. [Buhariu dhe Muslimi]

Ibn Allan el-Bekri shpjegon në këtë koment:

“Kurrë nuk iu kërkua diçka…”

Kjo është për të theksuar mohimin, duke treguar të gjitha kohërat. Dhe “çdo gjë (diçka)” është në trajtën e pashquar (shej’en) për të treguar përfshirjen e kërkesave madhore dhe atyre të vogla, dhe të dyja kur ai (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) e kishte përmbushur kërkesën dhe kur nuk e bëri.

“… të cilit ai i tha jo”

Përkundrazi, nëse Profeti (Allahu e bekoftë dhe i dhuroftë paqe atij!) do të kishte sendin e kërkuar, ai do të jepte; ose ai do të përgjigjej me fjalë të mira – të tilla si premtimi për të dhënë më vonë ose duke bërë lutje për atë që kërkonte. Kështu, nëse do të kishte, do të jepte bujarisht. Dhe nëse nuk do ta bënte, ai do të premtonte dhe do të përmbushte premtimet e tij.

Kështu, kjo nuk do të thotë se ai gjithmonë do të jepte atë që kërkohej menjëherë. Përkundrazi, kjo do të thotë se ai kurrë nuk do të përgjigjej negativisht.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: