Namazi, përmbledhja e të gjitha llojeve të adhurimit

Çfarë është namazi? Cili është kuptimi dhe rëndësia e tij për njeriun?

Namazi është një lloj adhurimi që kryhet në periudha të caktuara me veprime specifike dhe lexim të Kur’anit.

* Namazi është adhurimi më i rëndësishëm i Islamit pas besimit; ai është shtylla e fesë dhe gurthemeli i Islamit. Falja e namazit është një nga shenjat e besimit.

* Namazi konsiston në një marrëdhënie të lartë midis robit dhe Zotit të Tij, një lidhje e lartë dhe një shërbim i mirë.

* Namazi është shprehje e respektit dhe admirimit nga njeriu, që  kupton fuqinë e Allahut dhe e admiron madhështinë e Tij, përmes fjalëve dhe veprimeve më të përshtatshme.

Namazi nënkupton paraqitjen e një robi para Krijuesit të tij dhe qëndrimi atje 5 herë në ditë. Në këtë vend të lartë, ai vetë i paraqet Allahut të gjitha dëshirat dhe nevojat e tij pa asnjë ndërmjetës; ai strehohet tek Ai dhe kërkon ndihmë vetëm prej Tij.

* Namazi është një adhurim i përmbledhur që përfshin të gjitha format e adhurimit.

Sipas shprehjes së Kur’anit, të gjitha krijesat në univers përmendin emrin e Allahut dhe e lavdërojnë atë gjatë gjithë kohës:

“Nuk ka asgjë, që të mos e madhërojë Atë, megjithatë ju nuk e kuptoni se si ato e shpallin lavdinë e Tij!” (Isra: 44)

Kur shikojmë qeniet e gjalla përveç qenieve njerëzore në botë, i shohim ato në tre pozicione:

Ato që qëndrojnë në këmbë: Si shumica e bimëve dhe kafshëve me dy këmbë.

Ata që qëndrojnë gjysmë të mbështetur: Si kafshë me katër këmbë.

Disa të tjera zvarriten, si zvarranikët dhe disa bimë.

Qeniet që kemi renditur më lart kryejnë llojet e adhurimit të përmendura në ajet në pozicionet e tyre. Sidoqoftë, kur njeriu adhuron, ai kombinon adhurimin e atyre qenieve në namazin e tij. Në të vërtetë, kur njeriu falet, ai kryen disa prej tyre, duke qëndruar në këmbë, disa duke u përkulur dhe një pjesë duke bërë sexhde. Kjo tregon se namazi është forma më e përsosur e adhurimit, që i përmban të gjitha llojet e tjera të adhurimit.

Engjëjt gjithashtu adhurojnë Allahun në një pozicion si qeniet e tjera. Ata qëndrojnë, përkulen ose bëjnë sexhde siç kemi përmendur më lart. Si domosdoshmëri e krijimit të tij të lartë, njeriu e adhuron Allahun duke kombinuar edhe format e adhurimit të engjëjve.

* Namazi përbëhet nga format dhe fjalët më të mira që shprehin madhështinë e Allahut dhe fuqinë e Tij të pafund.

Namazi përfshin tekbirin, teuhidin, lavdërimin, falënderimin, respektin, lutjen, së bashku me dëshirimin e gjërave të mira për besimtarët dhe salavatet për Profetin.

Leximi i Kuranit është një lloj adhurimi më vete, që është pjesë thelbësore e namazit.

Ekzistojnë gjithashtu ndalesa që lidhen me agjërimin, si braktisja e ngrënies dhe pirjes në namaz; kështu namazi përfshin edhe agjërimin.

Namazi ka lidhje edhe me zekatin dhe haxhin gjithashtu. Sepse, namazi është zekati për trupin dhe jetën e një personi. Kthimi në drejtim të kibles në namaz është një shenjë dhe simbolikë e haxhit.

Siç shihet, namazi përfshin të gjitha adhurimet trupore dhe i përmbledh të gjitha ato, sepse të gjitha llojet e adhurimit gjenden brenda tij. Namazi është afrimi dhe takimi ynë me Allahun.

Postime të ngashme