Lartësohu përmes përuljes në sexhde

Theubani (r.a) transmeton se i Dërguari i Allahut (s.a.s.) ka thënë: “Falni sa më shumë namaz. Për çdo sexhde që bëni për Allahun, Ai do t’ju lartësojë një gradë dhe do t’ju fshijë nga një mëkat.”

Një rob mbulon një distancë duke u ngritur një shkallë në këmbim të çdo sexhde dhe duke u çliruar nga një gabim. Me fjalë të tjera, lavdia dhe lumturia për një rob është e mundur përmes adhurimit. Fakti që Profeti ua dha atë këshillë myslimanëve të varfër që ishin në shërbimin e tij personal nuk duhet të shpërfillet. Mund të ketë mënyra të tjera për ata që duan të rrisin shkallët e tyre dhe të shpëtohen nga mëkatet. Sidoqoftë, myslimanët e varfër, në veçanti, mund ta arrijnë atë rezultat duke adhuruar më shumë.

Sipas asaj që mësohet nga versionet e të njëjtit hadith te Muslimi dhe Tirmidhiu, kur Theubani u pyet për të “përmendur një vepër që do ta çojë njeriun në Parajsë” dhe kjo kërkesë u përsërit tri herë, ai transmetoi hadithin në fjalë.

Çfarë mësimesh nxjerrim nga hadithi i mësipërm?

  1. Njeriu lartësohet përmes sexhdes dhe adhurimit.
  2. Gjëja më e vështirë për nefsin është të bësh “sexhde”. Shejtani u mallkua përgjithmonë sepse ai kundërshtoi urdhrin e “sexhdes”.
  3. Lufta me egon është e mundur përmes shtimit të sexhdes. Prandaj, është e nevojshme të rritet adhurimi.
  4. Sahabët iu përgjigjën pyetjeve që iu bënin me ato që dëgjuan dhe mësuan nga Profeti. Ata nuk do të jepnin fetva bazuar në mendimet e tyre personale.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: