Vlera e namazit dhe dobitë e tij

Duke kryer namazin rregullisht, me korrektësi dhe vetëdije të plotë për rëndësinë dhe kuptimin e tij, myslimani rifreskon në kujtesën e tij qëllimin e krijimit dhe domosdoshmërinë për të zbatuar detyrimet e Islamit, duke qenë i bindur se e bën këtë, për hir të dashurisë ndaj Allahut. Vetëm atëherë do të mund të presë të përfitojë favoret e dëshiruara nga kryerja e namazit.

Në këtë mënyrë, namazi është një kujtesë e përhershme për Allahun dhe Madhështinë e Tij; i afron njerëzit te Allahu; është një udhërrëfyes, për një mënyrë të jetuari më drejt dhe i largon ata nga veprimet e pamoralshme e të ndaluara; përbën një program, që vë nën kontroll dëshirat dhe pasionet e djallëzuara; pastron zemrën, zhvillon mendjen dhe qetëson shpirtin; zhvillon disiplinën dhe fuqinë e vullnetit; është një provë për ekuilibrin e vërtetë, bashkimin e qëndrueshëm dhe vëllazërinë universale; është burim i durimit, kurajës, shpresës dhe besimit; është një mjet që siguron pastërtinë, dëlirësinë dhe përpikërinë; zhvillon ndjenjën e mirënjohjes dhe butësisë. Namazi është demonstrimi i bindjes sonë ndaj Allahut.

Kryerja e namazit, përveç rëndësisë së një rituali të detyruar fetar, sjell edhe shumë dobi të tjera për njeriun:

Kemi dobi fizike, meqë zgjohemi herët pa lindur dielli dhe duke marrë abdes, pastrojmë pjesë të caktuar të trupit;

Kemi dobi shëndetësore, meqë trupi dhe rrobat duhet të jenë përherë të pastra;

Kemi dobi në pikëpamjen shoqërore, sepse mësohemi të planifikojmë më mirë punët e ditës, të njihemi e të bashkëpunojmë me njerëz të mirë, t’i vlerësojmë realisht të tjerët, të durojmë dhe të respektojmë gjithnjë rregullin;

Kemi dobi shpirtërore, duke e nisur ditën me adhurimin ndaj Allahut të Madhëruar e duke kërkuar prej Tij, atë që dëshirojmë…

Postime të ngashme