Shpirtrat që kërkojnë mëshirën e ëngjëjve; Njerëzit e Shërbimit

 

Qëndrimi i njerëzve nga të gjitha llojet e gjërave që do të bien nën sferën e së keqes, mëkatit, fitnes dhe dëmit varet nga njohja e të mirës dhe ndjekja e rrugëve të mira. Duke shprehur të gjitha llojet e bekimeve materiale dhe shpirtërore, urtësisë, mirësisë, bukurisë, virtytit, vlerës dhe veprave që do të jenë të dobishme për qeniet njerëzore këtu dhe më gjerë, bamirësia është harta e rrugëve të përjetshme të shpëtimit. Është një mision profetik për t’u ofruar një udhërrëfyes njerëzve që kanë rënë, ose që ka gjasa të bien në rrjetën e injorancës, varfërisë, mosmarrëveshjes dhe dhunës. Ndërsa Profeti ynë (paqja qoftë mbi të) po përshkruante vetëm një nga bekimet që do të arrijnë njerëzit që aspirojnë këtë punë tha: “Allahu, engjëjt, banorët e tokës dhe të qiejve, nga milingona në vrimën e tyre deri te peshqit. në det, lutet/kërkon falje për ata që u mësojnë njerëzve mirësinë!” 

Postime të ngashme

%d bloggers like this: