LUTJET E PRANUARA- Ëndrrat e këqija

Maliku transmeton se Jahja bin Seidi ka thënë:

“Kam dëgjuar se Halid bin Velidi r.a. i ka thënë të Dërguarit s.a.v.s.: “O i Dërguar i Allahut, po shoh ëndrra të këqija”.

I Dërguari s.a.v.s. i ka thënë: Thuaj: ‘Mbrohem me fjalët e plota dhe të përkryera të Allahut nga hidhërimi dhe dënimi i Tij, nga e keqja e robërve të Tij, nga mashtrimi i shejtanit dhe kërkoj mbrojtjen Tënde, o Zot, nga prezenca e tyre’.

أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون

Eudhu bikelimatil-lahit-tammati min gadabihi ve ikabihi ve sherri ibadihi ve min sherri hemezatish-shejatini ve eudhu bike rabbi en jahdurun.

Postime të ngashme