Feja është moral i lartë

Në Islam nuk është e mundur ta ndash etikën nga besimi. Sepse, është domosdoshmëri e besimit për t’iu bindur të gjitha urdhrave të Kuranit. Etika më e lartë arrihet duke iu bindur atyre urdhrave. I Dërguari i Allahut (s.a.s) ka thënë:

“Më të mirët në mesin e besimtarëve janë ata që kanë sjellje dhe karakter më të mirë”. (Buhari, Adab, 39)

Prandaj, një person që nuk ka një kuptim dhe sjellje të përsosur përsa i përket etikës, nuk mund të arrijë përsosmëri në besim. Profeti thotë si më poshtë në disa hadithe të tjera:

“Besimi ka mbi shtatëdhjetë degë, më e shkëlqyera prej të cilave është deklarata se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe më e ulëta e të cilave është heqja e një pengese nga rruga. Edhe turpi është degë e besimit.” (Ebu Davud, Sunnet, 14)

“Askush nga ju nuk do të ketë besim të plotë derisa të dëshirojë për vëllanë e tij (mysliman) atë që i pëlqen për veten e tij.” (Buhariu, Iman, 7; Muslimi, Imani, 71-72)

“Mysliman është ai nga dora dhe gjuha e të cilit, myslimanët janë të sigurt.” (Muslimi, Iman, 14)

Një bashkësi që bën vetëm veprat e përmendura më lart, si parime themelore të etikës islame dhe vepron në përputhje me ato parime, gjithmonë mund të qëndrojë e drejtë.

Është e nevojshme t’i trajtoni njerëzit butë, t’i kujtoni gabimet e tyre duke përdorur fjalë të buta dhe një stil që nuk do t’i fyejë ata. Duhet të jetë parim i myslimanit që t’i paralajmërojë njerëzit duke përdorur të njëjtin stil. Etika praktike e Islamit, e parë në jetën e njerëzve përfshin të gjitha detyrat e njeriut ndaj vetvetes, njerëzve të tjerë, mjedisit të tij dhe Allahut. Kur shikohen të gjitha, shihet se etika islame bazohet në respekt, shërbim, mëshirë, sjellje të mirë, modesti, kontrollin e shpirtit të një njeriu, përulësinë, drejtësinë dhe tipare të ngjashme.

Përveç kësaj, Islami deklaron se ai ndalon kategorikisht ndjenjat dhe veprat si të thënit gënjeshtra, sharje, mallkime, tallje, arrogancë, hipokrizi, koprraci dhe smirë.

“Vepra që do të peshojë më shumë në peshoren e besimtarit Ditën e Gjykimit, është morali i mirë.”

Postime të ngashme