DITURI DHE PËRULËSI- Mësime nga jeta e profetëve 

 

 

Shpallja e parë që Allahu s.w.t. i ka shpallur Profetit tonë të dashur Muhamedit (a.s) ishte urdhri për popullin e tij që të kërkonte dituri, përmes frymës së “Ikrës”. Kur Profeti Muhamed (a.s) mori shpalljen e tij të parë në Shpellën Hira me anë të engjëllit Xhibril, atij iu kërkua “iqra“, që do të thotë “lexo”. 

 I habitur, ai u përgjigj: “Unë nuk jam i ditur”. I kërkuan edhe dy herë të lexonte, por ai përsëri u përgjigj se nuk di të lexonte. Pas kësaj, meleku Xhibril përcolli shpalljen: “Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi, krijoi njeriun nga një lëndë ngjitëse. Lexo dhe Zoti yt është më Bujari që mësoi me laps, ia mësoi njeriut atë që nuk dinte”. (Sure Al-Alak; 1-5).  

“Iqra” është një urdhër për të lexuar shenjat që Zoti ka vendosur në botë në mënyrë që të gjithë ne të kuptojmë diçka nga Urtësia dhe Mëshira e Tij. Është një urdhër për të mësuar, nëpërmjet përvojës dhe të kuptuarit. Dhe ndërsa njerëzit vazhdojnë të kërkojnë njohuri, mos harroni të mos jeni kurrë arrogantë me njohuritë që kemi marrë. Ne jemi mësuar që gjithmonë të kërkojmë dhe të rrisim njohuritë tona, por duhet të kujtojmë gjithmonë të jemi të përulur dhe të kuptojmë se ka kaq shumë atje për të cilat nuk dimë. Profeti ynë i dashur kishte treguar se ndërsa merrte udhëzime dhe shpallje, ai ende e ruante përulësinë e tij. Dhe kjo mund të dëshmohet në disa nga historitë ikonike të jetës së tij. 

 Para misionit ushtarak për të mbrojtur qytetin e Medinës nga sulmet, Profeti (a.s) kishte mbledhur disa pikëpamje të shokëve të tij kur vendoste strategjinë më të mirë ushtarake. Fillimisht, ai propozoi të qëndronte në qytet dhe të sulmonte armiqtë kur të mbërrinin në Medine. Megjithatë, shumica e shokëve sugjeruan një strategji tjetër duke shkuar në kufi. Profeti vendosi të pajtohej me pikëpamjet e shokëve të tij, në vend të prirjes së tij. Në një betejë tjetër të Khandakut, vetë Profeti kishte kërkuar gjithashtu sugjerimin e një strategjie lufte të adoptuar nga persët, nga një persian që më parë ishte skllav. Dy nga episodet e shumta tregojnë se si Profeti Muhamed (a.s.) e ruajti përulësinë e tij intelektuale dhe ende i dëgjonte të tjerët për të ndarë njohuritë e tyre. 

 Historitë e jetës së profetëve na mësojnë se ne duhet të aspirojmë të modelojmë një ummet që shfaq përulësi në të gjitha aspektet e jetës sonë, siç mund të shihet në sjelljet dhe trajtimin e tij ndaj njerëzve të tjerë. 

Postime të ngashme