Cilat janë 12 principet e Islamit që i’u dhanë Profetit Muhamed s.a.s në ngjarjen e Israsë dhe Miraxhit?

Gjatë ngjarjes së Miraxhit dhe Israsë Profetit a.s i jepen dymbëdhjetë principet e Islamit, që përmenden në ajetet 22-39 të sures Isra:

 1. Mos i bëni ortak Allahut.
 2. Respektoni dhe bindjuni prindërve.
 3. Jepuni te drejtën që u takon të afërmve, të varfërve dhe udhëtarëve.
 4. Mos shpërdoroni. Mos jini koprracë e as dorëlëshuar.
 5. Mos i vrisni fëmijët nga frika e varfërisë.
 6. Mos iu afroni imoralitetit.
 7. Mos vrisni njeri me pa të drejtë.
 8. Mos abuzoni me pasurinë e jetimit.
 9. Mbani premtimet.
 10. Mos u shmangni prej drejtësisë në matje e peshim.
 11. Mos ndiqni atë për të cilën nuk keni dijeni dhe përmbahuni nga pohimet e pabaza dhe hamendjet.
 12. Shmanguni nga mburrja dhe mendjemadhësia.

Postime të ngashme