Çfarë shpërblimesh fitojmë kur vizitojmë një të sëmurë?

70,000 Engjëj do t’ju dërgojnë bekime kur vizitoni të sëmurët.

Aliu (r.a) ka thënë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut () të thotë: “Nuk ka asnjë mysliman që viziton një mysliman (të sëmurë) herët në mëngjes, veçse shtatëdhjetë mijë engjëj i dërgojnë bekime atij deri në mbrëmje. E nëse e viziton në mbrëmje, shtatëdhjetë mijë engjëj i dërgojnë bekime derisa të vijë mëngjesi dhe ai do të ketë një kopsht në Parajsë.” (El-Tirmidhi 969)

Duaja duhet bërë për personin e sëmurë në mënyrën e treguar në fjalët e Profetit (a.s.): “La ba’s, tuhūr inshaAllah”

(Mos u shqetëso, është pastrim, nëse dëshiron Allahu). ”

(Transmetuar nga Buhariu)

Duaja për shërim duhet thënë tri herë. Profeti () vizitoi Sa’d ibn Ebi Vakkasin dhe tha: “O Allah, shëroje Sa’din”, tri herë.

Treguar nga Buhari (5659) dhe Muslimi (1628).

Profeti () tha: “Kush viziton një të sëmurë që nuk është ende duke vdekur, le të thotë shtatë herë në praninë e tij: Es’alu Allah el-‘Adhīm rabb el-‘arsh il-‘adhīm en jeshfijeke

(Lus Allahun e Plotfuqishëm, Zotin e Arshit të Madh, të të shërojë), Allahu do ta shërojë atë nga ajo sëmundje.”

Treguar nga Ahmedi dhe Ebu Daudi (3106)

Postime të ngashme

%d bloggers like this: