Çfarë përfiton nëse qëndron me të devotshmit?

Kuvendet e njerëzve të devotshëm e çojnë një person nga gjashtë gjëra te gjashtë të tjera:

  1. Nga dyshimi për te bindja.
  2. Nga syfaqësia për te sinqeriteti.
  3. Nga përhumbja për te përkujtimi.
  4. Nga dëshira për këtë botë në dëshirën për botën tjetër.
  5. Nga arroganca për te përulësia.
  6. Nga një qëllim i sëmurë për te një synim i pastër.

Ighāthatul luhfān

Postime të ngashme