Stilet e prindërimit: Si ndikojnë tek fëmijët

Prindërimi është një përvojë sa sfiduese por edhe e dobishme. Baumrind, i cili studioi stilet e prindërimit gjatë fillimit të viteve 1960, arriti në përfundimin se ato ndryshojnë në katër fusha të rëndësishme: ngrohtësia / edukimi i prindërve, strategjia e disiplinës, aftësitë e komunikimit dhe pritjet e pjekurisë. Ajo paraqiti tre lloje të stileve të prindërimit: autoritar, lejues dhe konfident (i besueshëm) (Berger 2001). Prindërit janë ndikimi kryesor në jetën e fëmijëve të tyre. Kështu që perceptimi i tyre se si fëmijët mendojnë dhe duhet të rriten është thelbësor në përcaktimin e sjelljes së fëmijëve. Faktorë të tjerë, si gjenet, bashkëmoshatarët, kultura, gjinia dhe statusi financiar, kanë më pak rëndësi. Studimet zbulojnë një korrelacion midis stileve të prindërimit dhe kompetencës shkollore, delikuencës, dhunës, aktivitetit seksual, sjelljes antisociale, abuzimit me alkoolin dhe substancat, depresionin, ankthin dhe vetë-perceptimin.

PRINDËRIT AUTORITAR
Prindërimi autoritar, i quajtur edhe diktatorial ose i ashpër, është i dobët në ngrohtësi / edukim, i rreptë në disiplinë, i lartë në komunikimin prind – fëmijë, por i dobët në komunikimin fëmijë – prind dhe i lartë në pritshmëri. Ky stil ka qenë mbizotërues gjatë historisë perëndimore: “Ishte efektiv në kohërat e status quo-së, për shembull në shoqëritë agrare-industriale” (Dinwiddie 1995).

Prindërit autoritarë tregojnë pak dashuri dhe “duken të larguar nga fëmijët e tyre” (Berger 2001, 283). Prindërit udhëzojnë dhe urdhërojnë, nuk e konsiderojnë mendimin e fëmijëve si një grup dhe dekurajojnë dhënien dhe marrjen verbale (Gonzalez-Mena 1993). Bindja, respekti dhe tradita vlerësohen shumë. Rregullat janë të paditur, prindërit kanë gjithmonë të drejtë dhe fëmijët e pabindur ndëshkohen – shpesh fizikisht. Sidoqoftë, prindërit “nuk e kalojnë kufirin për abuzim fizik” (Berger 2001, 283). Ndërsa fëmijët u binden prindërve të tyre për të shmangur ndëshkimin, ata bëhen pasivë. Prindërit autoritarë gjithashtu presin një nivel pjekurie më të lartë se norma për grupmoshën e veçantë të fëmijës së tyre: “Prindërit autoritarë i caktojnë fëmijës të njëjtat përgjegjësi si të rriturit” (Scarr, Weinberg dhe Levine 1986, 306). Përgjegjësia është e ulët, pasi qasja është në qendër të prindërve dhe thekson nevojat e prindit.

Ky stil pothuajse jo-interaktiv ka të meta serioze në zhvillim (Daniel, Wassell dhe Gilligan 1999). Fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj presionit antisocial të kolegëve gjatë adoleshencës, një kohë kur ndikimi i bashkëmoshatarëve është më i madhi (Collins et al. 2000); mësohen të mos diskutojnë çështje me prindërit e tyre (sepse shqetësohen nëse janë gjithmonë gabim ose injorohen?); dhe ndikohen shumë nga bashkëmoshatarët e tyre. Shpesh të irrituar, ata distancohen nga prindërit e tyre duke u rebeluar kundër vlerave dhe besimeve të këtyre të fundit.

Steinberg etj. (1994) zbulon se djemtë e kësaj kategorie kanë nivelin më të lartë të dhunës. Steinberg (1996) tregon se këta adoleshentë janë më pak të vetëbesueshëm, këmbëngulës dhe të gatshëm për shoqërinë, dhe kanë vetëvlerësimin më të ulët. Për më tepër, ekziston një korrelacion i fortë i anasjelltë midis autoritarizmit të tillë dhe notave të mira. Studime të tjera tregojnë se atyre u mungon aftësia shoqërore dhe rrallë bëjnë aktivitete: “Ata tregojnë më pak kuriozitet intelektual, nuk janë spontanë dhe zakonisht mbështeten te zëri i autoritetit” (Prinding n.d.).

PRINDËRIT LEJUES
Prindërimi lejues, i etiketuar gjithashtu si prindër neglizhues ose i paangazhuar, është i lartë në ngrohtësi, shumë i ulët në disiplinë dhe strukturë, i dobët në komunikimin prind – fëmijë, por i lartë në komunikimin fëmijë – prind dhe i ulët në pritshmëri. Ky stil ishte i popullarizuar në vitet 1950 dhe 1960. Fakti që shumë fëmijë dhe të rritur gjermanë kishin ndjekur Hitlerin i bëri njerëzit që t’ia atribuonin këtë mjedisit autoritar të Gjermanisë, i cili kërkonte bindje të padiskutueshme. Kështu prindërit e tyre i “kushtëzuan” ata me Hitlerin. (Dinwiddie 1995) Duke shpresuar të kundërveprojnë efektet e tilla anësore të padëshirueshme, ato u bënë lejues.

Prindërit lejues janë edukues, të ngrohtë dhe pranues. Shqetësimet e tyre kryesore janë të lënë fëmijët të shprehin kreativitetin dhe individualitetin e tyre dhe t’i bëjnë ata të lumtur (Neal 2000), në besimin se kjo do t’i mësojë ata të drejtën nga e gabuara (Berger 2001). Prindërit lejues e kanë të vështirë të vendosin kufij të qartë, të sigurojnë strukturë, janë disiplinarë jo konsistentë (Huxley 1998) dhe të dëmshpërblejnë rregullisht sjelljen e keqe (Dworkin 1997). Fëmijët nuk shtyhen të respektojnë udhëzimet ose standardet që, edhe kur ekzistojnë, nuk zbatohen (Barakat dhe Clark 1999).

Prindërit lejues marrin urdhra dhe udhëzime nga fëmijët e tyre, janë pasivë, i pajisin fëmijët me fuqi (Gonzalez-Mena 1993; Garbarino dhe Abramowitz 1992), kanë pritshmëri të ulëta, përdorin disiplinë minimale dhe nuk ndihen të përgjegjshëm për mënyrën se si dalin fëmijët e tyre.

Ironikisht, këta fëmijë rezultojnë të jenë më të palumturit nga të gjithë (Neal 2000). Ata ka më shumë të ngjarë të shfaqin probleme të tilla psikologjike si ankthi dhe depresioni (Steinberg 1996), janë grupi i dytë (pas autoritar) me më shumë gjasa të kryejnë dhunë (Steinberg et al. 1994) dhe të merren me sjellje antisociale (Simons, Lin dhe Gordon 1998). Studimi lidh prindërit lejues me delikuencën, abuzimin me substancat dhe aktivitetin seksual (Snyder dhe Sickmund 2000; Jacobson dhe Crockett 2000).

Në fakt, prindërit u mësojnë fëmijëve të tyre se ata mund të marrin rrugën e tyre duke manipuluar të tjerët: “Fëmijët mësojnë një ndjenjë të rreme kontrolli mbi të rriturit që rrit sjelljen e tyre manipuluese” (Huxley 1998). Më vonë, ata bëhen të dobët në shkollë, kanë norma më të larta të sjelljes së keqe në fushat që përfshijnë autoritetin e të rriturve dhe “gjithashtu mund të rriten duke manipuluar rreth rregullave nëse ato nuk janë të forta” (Thinking n.d.)

Meqenëse nuk janë mësuar se si të kontrollojnë ose disiplinojnë veten, ka më pak të ngjarë të zhvillojnë vetë-respekt. Kjo mungesë e disiplinës dhe strukturës lind një dëshirë për një lloj kontrolli, dhe kështu ata vendosin “shumë energji për të kontrolluar prindërit dhe për t’u përpjekur t’i bëjnë prindërit t’i kontrollojnë ata” (Gonzalez-Mena 1993, 157).

Nevojat e tyre të paplotësuara psikologjike i bëjnë ata “të prekshëm për t’u dekurajuar lehtësisht nga problemet e përditshme dhe e largojnë fëmijën nga pjesëmarrja e plotë dhe e kënaqshme në botë” (Garbarino dhe Abramowilz 1992, 42). Kjo, nga ana tjetër, pengon zhvillimin e tyre shoqëror, vetëvlerësimin dhe vetë-konceptin pozitiv të tyre. Pa pritshmëri të mëdha për të arritur, “fëmijët e prindërve lejues në përgjithësi kanë vështirësi të kontrollojnë impulset e tyre, janë të papjekur dhe hezitojnë të pranojnë përgjegjësinë” (Prinding n.d.).

Steinberg (1996) tregon një korrelacion të fortë midis prindërimit lejues dhe notave të dobëta në familje ku prindërit nuk janë të përfshirë në edukimin e fëmijëve të tyre dhe nuk fillojnë një marrëdhënie të dhënies dhe të marrjes me fëmijët e tyre. Rezultate të tjera negative janë shqetësimet e gjumit (Dworkin 1997) dhe ndjenjat e pasigurisë.

PRINDËRIT KONFIDENTË
Prindërimi konfident ose i arsyeshëm  është i lartë në ngrohtësi, i moderuar në disiplinë, i lartë në komunikim dhe i moderuar në pritjet e pjekurisë. Ky stil po bëhet gjithnjë e më i përhapur në Perëndim. Prindërit konfidentë janë të ngrohtë dhe ushqyes, krijojnë një mjedis të dashur në shtëpi dhe ofrojnë një shkallë të lartë të mbështetjes emocionale (Ingersoll 1989). Ndryshe nga prindërit lejues, ata janë të vendosur, të qëndrueshëm dhe të drejtë (Barakat dhe Clark 1999).

Prindërit konfidentë disiplinojnë përmes strategjive racionale dhe të orientuara drejt çështjeve në mënyrë që të promovojnë autonominë e fëmijëve të tyre duke siguruar konformitetin me standardet e grupit (Marion 1999). Ata vendosin dhe zbatojnë standardet e sjelljes (Glasgow et al. 1997) dhe qëndrojnë nën kontroll. “Rregulli i familjes është demokratik [më tepër] sesa diktatorial” (Berger 2001, 283). Prindërit përdorin arsyen, negociatat dhe bindjen – jo me forcë – për të fituar bashkëpunimin e fëmijëve të tyre (Marion 1999). Raporti i tyre që kërkon dëgjim është afërsisht i barabartë.

Fëmijëve u jepen alternativa, inkurajohen të vendosin dhe pranojnë përgjegjësinë për veprimet dhe vendimet e tyre. Rezultati përfundimtar është vetë-fuqizimi (Barakat arid Clark 1999). Kur vlerësohen dhe respektohen mendimet e fëmijëve, përfitojnë të dy fëmijët dhe prindërit (Marion 1999; Gonzalez-Mena 1993).

Prindërit konfidentë vendosin kufij të përshtatshëm për zhvillim dhe standarde për sjelljen. Ata e bëjnë të qartë se do të ndihmojnë fëmijët e tyre. Nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, ata janë falës dhe mirëkuptues sesa ndëshkues (Glasgow et al. 1997; Berger 2000). Në përgjithësi, ky stil prindërimi është i lartë në mirëkuptimin e ndërsjellë dhe bazohet në reciprocitet.

Në fakt, të dy palët përfitojnë. Mundësitë e zhvillimit u sigurohen fëmijëve, pasi cilësia e ndërveprimit dhe edukimit është e lartë dhe pritjet janë reale (Garbarino dhe Abramowilz 1992). Për më tepër, prindër të tillë ka më shumë të ngjarë të inkurajojnë suksesin akademik (Glasgow et al. 1997), i cili ka një korrelacion pozitiv me notat e mira (Steinberg, 1996). Kjo mund t’i atribuohet përfshirjes së prindërve në arsimimin e fëmijëve të tyre dhe përdorimit të tyre të komunikimit të hapur, dhënie dhe marrje përmes leximit, shkrimit dhe diskutimeve familjare.

Kërkimet tregojnë gjithashtu se këta fëmijë janë më pak të ndikuar nga presioni negativ dhe zhvillojnë marrëdhënie të suksesshme me kolegët (Collins et al. 2000). Ndërsa prindërit konfidentë sigurojnë një ekuilibër midis kontrollit dhe pavarësisë, ia formon fëmijë kompetentë, të përgjegjshëm nga shoqëria, të vetë-siguruar dhe të pavarur (Gonzalez-Mena 1993). Fëmijët kanë më shumë të ngjarë të zhvillojnë vetëvlerësim të lartë, vetë-koncept pozitiv, vetëvlerësim më të madh, më pak rebelim dhe në përgjithësi janë më të suksesshëm në jetë.

Për më tepër, ata janë më të përshtaturit për të gjithë fëmijët. Sipas Thinking (n.d), ata u renditën më lart në respekt të vetvetes, në aftësi për t’iu përshtatur autoritetit dhe interes më të madh në besimin e prindërve në Zot. Ata gjithashtu respektojnë autoritetin, janë të përgjegjshëm dhe kontrollojnë impulset e tyre. Steinberg (1996) tregon se ata janë më të sigurt dhe më të përgjegjshëm, më pak të ngjarë të përdorin ose abuzojnë me drogë ose alkool, dhe më pak të ngjarë të përfshihen në delikuencë. Këta fëmijë gjithashtu raportuan më pak ankth dhe depresion dhe sasi më të vogël të dhunës (Steinberg et al. 1994).

PËRFUNDIM
Kultura perëndimore i kushton shumë rëndësi planifikimit për fëmijët dhe edukimit të tyre. Prandaj, prindërit që kalojnë shumë kohë duke menduar për gjithçka – nga cila markë pelenash për të përdorur deri në cilin kolegj dëshirojnë të ndjekë fëmija i tyre dhe megjithatë, fatkeqësisht i kushtohet shumë pak rëndësi stilit të prindërimit. Kërkimet kanë provuar në mënyrë të përsëritur se stilet e prindërimit kanë një “korrelacion të drejtpërdrejtë me mënyrën se si fëmijët do të rriten, se si ata jetojnë dhe nëse ata do të respektojnë rregullat në shoqëri” (Thinking n.d.). Prandaj prindërit e ardhshëm duhet të analizojnë stile të ndryshme të prindërimit, efektet e tyre dhe atë që u shkon më mirë atyre dhe fëmijës së tyre.

 

Postime të ngashme