Shpirtrat që kërkojnë mëshirën e engjëjve; Besimtarët

Synimi kryesor i besimtarëve është të shkojnë përtej të metave, rebelimeve  dhe të jenë të lirë nga të gjitha njollat dhe pisllëqet. Sepse kur jetës së kësaj bote, e cila është vend sprove, i vjen fundi, të gjithë i pret një gjykim dhe llogari e vështirë.  E për ata që bëjnë një jetë në drejtimin e porositur nuk ka asgjë për t`u shqetësuar. Në suren Ahzab 33/35 thuhet: “Burrat dhe gratë që i nënshtrohen Allahut, burrat dhe gratë që besojnë në Islam, burrat dhe gratë që respektojnë bindjen e tyre, burra dhe gra të ndershme që janë të durueshëm, burra modestë dhe gra modeste, burra e gra që shpenzojnë për sadaka, burra që agjërojnë dhe gra që agjërojnë, burra që ruajnë dëlirësinë e tyre dhe gra që ruajnë dëlirësinë e tyre” informohet se falja do të jetë një trajtim hyjnor për shërbëtorët e tillë. 

Besimtarët 

Besimi është axhenda më e rëndësishme e ftesës hyjnore. Allahu i Madhëruar i ftoi robërit e Tij në besim, që është e vërteta më e madhe për ta, përmes mesazheve që dërgoi dhe profetëve që i përcollën siç duhet. Ai tërhoqi vëmendjen për mënyrat e panumërta që do t’i çonin ata drejt kësaj të vërtete dhe u shpreh se për shpirtrat që janë të hapur ndaj zgjuarsisë, e gjithë ekzistenca është një galeri arti, urtësie, dijeje dhe fuqie që i fton ata drejt të vërtetave të besimit. Në mënyra dhe vende të ndryshme, ai na informoi se mjeti më i rëndësishëm për arritjen e lumturisë së përjetshme dhe ndarja më efektive midis parajsës dhe ferrit është besimi. Shumë njerëz që e kanë dëgjuar, menduar dhe hulumtuar këtë zë nga e kaluara në të tashmen, i janë dorëzuar të vërtetës, besojnë dhe i janë bashkuar rrugës së shpëtimit, Sirat-ı Müstakim, në emër të tyre.  

Besimi ka dhe do të ketë shumë dobi të kësaj bote dhe të botës tjetër për robin. Një prej tyre është që robi pranon lutjet e engjëjve që bartin Arshin dhe e rrethojnë atë: “Engjëjt që bartin Arshin dhe ata përreth tij vazhdimisht e përmendin Zotin e tyre dhe e lavdërojnë Atë. Ata me të vërtetë besojnë në Të dhe kërkojnë falje për besimtarët dhe luten kështu: “O Zoti ynë i Madh, mëshira dhe dituria jote përfshin çdo gjë! Pra, fali ata që pendohen dhe ndjekin rrugën Tënde dhe ruaji ata nga dënimi i Xhehenemit!” 

Engjëjt, të cilët mbartin dhe rrethojnë një mbretëri sublime siç është Froni, janë të lidhur ngushtë me besimtarët, ndërsa përmbushin detyrat e tyre nga njëra anë. Ata shqetësohen për ta dhe janë të preokupuar me fatin e tyre. Prandaj, ata i luten Allahut për shpëtimin e tyre, kërkojnë falje për veten e tyre, falje dhe shpëtim nga dënimi i xhehenemit dhe urojnë xhenetin si për ta ashtu edhe për të afërmit e tyre. Kjo zbulon vlerën e kthimit të zemrave tona drejt Arshit të Allahut me besim në sytë e engjëjve.  

 

Postime të ngashme