Sahabët që morën pjesë në betimin e parë të Akabes

Në biain e parë të Akabes, ishin dymbëdhjetë sahabë, dhjetë nga fisi Hazrexh dhe dy nga fisi Evs. Gjashtë nga ata që morën pjesë në Biatin e parë të Akabes i kishin besuar Profetit tone s.a.s një vit më parë. Këta ishin:

 1. Es’ad b. Zurare
 2. Avf b. Haris
 3. Rafi ‘b. Malik
 4. Ukbe b. Amir
 5. Kutba b. Amir
 6. Xhabir b. Abdullah b. Riab.

Përveç këtyre gjashtë emrave, edhe gjashtë sahabë të tjerë, besuan dhe i premtuan besnikëri Profetit tonë s.a.s në betimin e parë të Akabesë. Këta janë;

 1. Muadh b. Harith
 2. Dhekvan b. Kajs
 3. Ubade b. es-Samit
 4. Jezid b. Tha’lebe
 5. Abbas b. Ubade
 6. Ebu’l-Hejthem Malik b. Tejjihan.

Postime të ngashme