Universi nuk është i krijuar nga rastësia, por ka një Krijues

Universi ose krijoi veten ose ka ekzistuar përgjithmonë, ose ka një krijues krejtësisht të jashtëm për të. Krijimi i vetvetes do të nënkuptonte ekzistues dhe joekzistues njëkohësisht, gjë që është e pamundur.

Gjithmonë ekzistueset nënkuptojnë një pafundësi në të kaluarën. Edhe kjo është e pamundur sepse koha është e fundme.

Koha është rezultat i shtimit të njësive individuale (momente, ditë, muaj, etj.)

Një pafundësi nuk mund të jetë rezultat i shtimit të ndonjë njësie, sepse nëse i shtoni asaj, atëherë nuk ishte e pafund në radhë të parë.

Sekuenca logjike:

  1. Vetëm një gjë e fundme mund të marrë njësi shtesë.
  2. Koha mund të marrë njësi shtesë.
  3. Prandaj, koha është e fundme.

Çdo gjë në univers përfshirë edhe vetë atë është e ngjarë, e paskrijuar. Çdo gjë e ngjarë ka nevojë për një krijues. Ky Krijues është Zoti i Gjithësisë. Ai ka ekzistuar para çdo gjëje dhe do të ekzistojë deri në pafundësi.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: