Si shkruhen veprat e mira dhe të këqija?

Profeti Muhamed (a.s) ka thënë: “Vërtet Allahu i ka përcaktuar cilat janë veprat e mira, e cilat janë të këqija, pastaj i ka sqaruar ato. Kush dëshiron me zemër ta bëjë një vepër të mirë, po nuk mund ta kryejë, Allahu në tërësi do t’ia shkruajë atë vepër si të kryer, kurse nëse dëshiron të bëjë një vepër të mirë dhe e kryen, Allahu do t’ia shkruajë dhjetë deri në shtatëqind herë e më tepër.

Por nëse dëshiron të bëjë ndonjë vepër të keqe e nuk e kryen, Allahu do t’ia shkruajë një vepër të mirë në tërësi, kurse nëse dëshiron dhe kryen një vepër të keqe, atëherë Allahu ia shënon vetëm një vepër të keqe.”

Postime të ngashme