Në gjithësi sundojnë të kundërtat

Nga grimcat e gjer te galaktikat, në çdo gjë ne vëmë re anta­gonizmin e polarizuar plus-minus. Fundja, nga ky antagonizëm buron uniteti i përsosur dhe rregullsia e pagabuar në gjithësi. Edhe njeriu duhet t’i përshtatet këtij ligji të krijimit në mënyrë që të ruhet uniteti në shoqëri. Pra, njerëzit duhet t’i përpje­së­toj­në mes tyre gjendjet antagoniste, gjë që do të thotë të pranohet fakti që disa të jenë të pasur, disa, të varfër, disa të jenë të ngo­pur, disa, të uritur, disa të jenë të sëmurë e të gjymtuar, disa, të shëndoshë e pa të meta. Ashtu siç nuk është e mundur që gji­thësia të grumbullohet e tëra në njërin pol (negativ ose pozitiv), nuk është e mundur as që të gjithë njerëzit të mbahen në të njëjtën gjendje dhe nivel. Çdo ndërhyrje e bërë nga jashtë, do ta prishë këtë ekuilibër sundues dhe harmoninë që siguron uni­teti. Edhe zhdukja e gjarpërinjve dhe minjve, madje, që do të tho­shte të hiqej një fjali nga libri i natyrës duke ia prishur kup­timin përmbajtjes së tij, ndikon negativisht mbi rregullsinë dhe ekuilibrin në natyrë. Të tentosh për t’i bërë të gjithë të pasur ose të gjithë të varfër, është njëlloj, për sa i përket ndikimit negativ mbi rezultatin, si të tentosh t’i bësh të gjithë meshkuj ose të gji­thë femra! Mjerë për gjithë ato përpjekje që kanë shkuar e shko­jnë kot!

Postime të ngashme

%d bloggers like this: