Emrat e Profetit Muhamed s.a.s

Emrat e Profetit tonë s.a.s janë të shumtë. Më poshtë do të rendisim vetëm 99 emra nga shumë emra të tjerë me të cilët është njohur Profeti Muhamed s.a.s.

Disa nga emrat e Profetit Muhamed s.a.s janë si më poshtë:

1.Abdullah: Robi i Allahut xh.sh.
2. Âbid: Adhurues.
3. Âdil: I drejti.
4. Ahmed: Më i admiruari, më i dashuri.
5. Ahsen: Më i bukuri.
6. Alî: Më i lartësuari.
7. Âlim: I ditur.
8. Allâme: Më i dituri.
9. Âmil: Punëtor.
10. Aziz: I nderuar.
11. Beshir: Mrekullibërës.
12. Burhan: Dëshmi e forte.
13. Xhebbâr: Fitimtar.
14. Xheuâd: Bujar.
15. Exhued: Më bujari.
16. Ekrem: Më I nderuari.
17. Emin: I besueshmi.
18. Fadlullah: Mirësia e Allahut, ai që arrin mirësinë e Tij.
19. Fâruk: Ai që ndan të drejtën nga e gabuara.
20. Fettâh: Ai që heq pengesat nga rruga.
21. Gâlip: Gjyqtar.
22. Ganî: I pasur.
23. Habib: I dashur.
24. Hâdi: Ai që të çon në rrugën e drejtë.
25. Hâfıdh: Ai që di përmendësh Kur’anin.
26. Halîl: Mik.
27. Halîm: Natyrë e butë.
28. Hâlis: I pastër.
29. Hâmid: Lavdërues, falenderues.
30. Hammâd: Ai që falenderon shumë.
31. Hanîf: I dhënë pas të vërtetës.
32. Kamer: Hëna.
33. Kajjim: Vëzhgues.
34. Kerîm: Shumë bujar dhe i ndershëm.
35. Mâxhid: I lartë dhe i nderuar.
36. Mahmûd: I lavdëruari.
37. Mansûr: Fitimtar.
38. Mâsum: I pafajshëm.
39. Medenî: I ditur dhe i sjellshëm.
40. Mehdî: Ai që udhëzon; ai që udhëzon në rrugën e drejtë.
41. Mekkî: Mekas.
42. Merhûm: I stolisur me mëshirë.
43. Mes’ûd: I lumtur.
44. Metîn: Shumë i fuqishëm.
45. Muallim: Mësues.
46. Muktedâ: I ndjekur.
47. Mubârek: I mbarë, i begatë.
48. Muxhtebâ: I zgjedhur.
49. Mukerrem: I nderuar, i lartësuar.
50. Muktefî: I kënaqur.
51. Munîr: Ndriçues.
52. Mursel: Administrues.
53. Murtezâ: I përzgjedhur.
54. Muslih: Reformator, organizator.
55. Mustafa: Shumë i pastër.
56. Mustakîm: Ai që është në rrugë të drejtë.
57. Mutî: I bindur.
58. Mu’tî: Dhurues.
59. Mudhafer: Fitimtar, epror.
60. Mushâuir: Këshillues.
61. Nakî: Shumë i pastër.
62. Nakîb: Më i miri i njerëzve, më i dalluari i njerëzve.
63. Nâsih: Ai që këshillon.
64. Nâtık: Ligjërues.
65. Nebî: Profet.
66. Nexhijullah: I besuari i Allahut xh.sh.
67. Nexhm(i): Yll.
68. Nesîb: Prejardhje fisnike.
69. Nedhîr: Paralajmërues.
70. Nimet: Mirësi, shëndet dhe lumturi.
71. Nûr: Dritë, I ndritshëm
72. Râfi: I lartësuar.
73. Râgib: Dëshirues.
74. Rahîm: Ai që i do shumë besimtarët.
75. Râdî: Pranues, i pëlqyeshëm.
76. Resûl: I dërguar.
77. Reshîd: I zgjuar, i pjekur.
78. Saîd: I lumtur.
79. Sâbir: I durueshëm.
80. Sâdullah: Rob i bekuar i Allahut xh.sh.
81. Sâdik: I vërtetë.
82. Saffet: I pastër, i dalluar.
83. Sâhib: Shok, ai që mban ligjëratë.
84. Sâlih: Shpirtmirë dhe mirëdashës.
85. Selâm: Ai që është i sigurt për papërsosmërinë dhe turpin.
86. Sejfullah: Shpata e Allahut xh.sh.
87. Sejjid: Mjeshtër.
88. Shâfi: Ndërmjetësues.
89. Shâkir: Mirënjohës.
90. Tâhâ: Emri me të cilin është përmendur edhe në Kur’an.
91. Tâhir: Shumë i pastër.
92. Takî: I mbrojtur nga gabimet, gjynahet.
93. Tajjib: I pastër, i bukur.
94. Uâfi: Njeri i fjalës.
95. Uâidh: Këshillues.
96. Uâsil: Ai që e sjell robin te Zoti i tij.
97. Jâsîn: Qenie njerëzore e përsosur.
98. Zâhid: Ai që që nuk aspiron pozicionin e kësaj bote.
99. Dhâkir: Ai i cili e përmend shumë Allahun…

Postime të ngashme