Adhurimi i saktë kërkon njohuri

Pa dije, ne nuk jemi në gjendje ta adhurojmë Allahun me të vërtetë. Një njeri mund ta adhurojë Allahun ashtu si e bëjnë engjëjt, por nëse e bën këtë pa dije, ai do të jetë një nga humbësit.

Omer bin Abdulazizi tha se ai që vepron pa pasur dituri, më shumë bën dëm sesa dobi. Omeri (r.a) ka thënë se dikush që nuk ka studiuar nuk lejohet të blejë dhe shesë në treg. Ai që nuk studion ligjin e transaksioneve tregtare përfundon duke konsumuar kamatën pa e ditur.

Është me të vërtetë e rëndësishme të marrësh pjesë në klasat e njohurive. Të mësuarit është një cikël që nuk duhet të mbarojë kurrë. Imam Gazaliu ka thënë që njeriu duhet të marrë pjesë në një orë mësimi çdo ditë. Ne duhet të fillojmë duke marrë pjesë të paktën një në javë dhe pastaj ta rrisim frekuentimin tonë ngadalë derisa të jemi në gjendje të ndjekim një orë mësimi çdo ditë.

Dituria është më e shkëlqyer se dielli dhe fitimet e kësaj bote

Hasan el Basriu ka thënë se nëse dituria do të kishte marrë një formë, do të kishte qenë më e shkëlqyer se dielli, hëna, yjet dhe qielli. Imam Shafiu ka thënë se kush dëshiron këtë botë ose botën tjetër duhet të kërkojë njohuri, sepse ai ka nevojë për njohuri në këtë jetë dhe në tjetrën. Allahu Më i Larti u jep gjëra të kësaj bote atyre që Ai i do, si dhe atyre që Ai nuk i do, por Ai u jep dituri vetëm atyre që Ai i do.

Profeti gjithashtu u tha shokëve të tij: “Ju po jetoni në një kohë kur juristët janë shumë dhe mësuesit janë pak, ata që kërkojnë janë pak dhe ata që japin janë shumë, dhe veprimi është më i mirë se dituria. Por do të vijë një kohë kur juristët janë të paktë dhe mësuesit shumë. ” Kjo deklaratë është shumë e përshtatshme në kohën tonë. Shumë njerëz studiojnë thjesht që të mund të mbajnë fjalime. Profeti e përmendi këtë si një zhvillim të keq. Njerëzit nuk janë të përqendruar në njohuri, por në atë se sa mirë janë në gjendje të flasin. Ai vazhdoi duke thënë: “Do të vijë një kohë kur shumë do të kërkojnë dhe pak do të japin, dhe dija do të jetë më mirë se veprimi”.

Postime të ngashme