Salavat & Selam për Profetin

 

 

Urdhri i Allahut për besimtarët 

Në Kuran, Allahu i Lartësuar thotë se Ai dërgon salavat mbi Profetin ﷺ dhe më pas i urdhëron besimtarët që të dërgojnë salavat dhe selamet e tyre mbi Profetin ﷺ. Allahu thotë:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّم. 

Vërtet, Allahu i derdh bekimet e Tij mbi Profetin dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë! Luteni bekimet e Allahut mbi të dhe përshëndeteni me përshëndetje të denjë për paqe. [Kur’an, 33:56]

Ajo që është interesante është se nuk ka asnjë urdhër tjetër në Kuran në të cilin Allahu i Lartësuar thotë se edhe Ai e kryen atë vetë – përveç se me dërgimin e salavateve mbi Profetin ﷺ. Ky ekskluzivitet sigurisht që tregon gradën dhe nderin e jashtëzakonshëm të Profetit ﷺ.

Përfitimet e dërgimit të bekimeve mbi Profetin ﷺ 

Përveç përmbushjes së urdhrit kuranor në ajetin e përmendur më parë, ka një sërë arsyesh pse një besimtar duhet të jetë i etur për të dërguar salavat mbi Profetin ﷺ: 

 1.Të gjitha shqetësimet tuaja do të hiqen dhe mëkatet tuaja do të falen. Ubej ibn Ka’abi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: “I thashë: “O i Dërguar i Allahut (ﷺ), e lus shpesh Allahun për të ngritur gradën tuaj. Sa nga lutjet e mia duhet t’i kushtoj ty?’ Ai tha: ‘Mund t’i kushtosh sa të duash.’ Kur i sugjerova një çerek, ai tha: ‘Bëje çfarë të duash, por nëse e shton, do të jetë më mirë për ty.” Unë sugjerova gjysmën, dhe ai tha: “Bëj çfarë të duash, por nëse e shton, do të jetë më mirë për ty.” Unë sugjerova dy të tretat, dhe ai tha: “Bëj çfarë të duash, por nëse e rrite atë, do të jetë më mirë për ty.” Thashë: “A t’i kushtoj të gjitha lutjet e mia duke lutur Allahun për të ngritur gradën tuaj?” Ai tha: “Atëherë do të çliroheni nga shqetësimet tuaja dhe do t’ju falen mëkatet”. ” [Tirmidhiu]

2. Allahu do të dërgojë bekime mbi ju. Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kushdo që dërgon salavate mbi mua, Allahu do të dërgojë dhjetë bekime (mëshira) mbi të.” [Musliman] Të qenit i përkujtuar nga Allahu Më i Larti është dhuntia më e madhe që mund të dëshirojë një besimtar.

3. Do t’ju afrojë më shumë me Profetin ﷺ në botën tjetër. I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Njerëzit më të afërt me mua në Ditën e Kiametit do të jenë ata që më kanë dërguar më shumë bekime”. [Tirmidhi] “Më i afërt” mund të nënkuptojë afërsi fizike me të ﷺ ose më të drejtën për ndërmjetësim.

4. Pejgamberi ﷺ do të marrë dhe do t’jua kthejë përshëndetjet. I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nuk ka njeri që më përshëndet selam, por Allahu do të ma kthejë shpirtin që t’ia kthej selamin”. [Ebu Davudi] Vetëm imagjinoni se më i miri dhe më fisniku i krijimit është duke iu përgjigjur përshëndetjeve tona! I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Allahu ka engjëj që qarkullojnë nëpër tokë për të më përcjellë selamin e umetit tim.” [Nasa’i]

5. Mëkatet tuaja do të fshihen dhe statusi juaj do të ngrihet. I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush më dërgon salavate një herë, Allahu do t’i fshijë dhjetë mëkate dhe do t’ia ngrejë statusin dhjetë gradë. [Nasa’i]

6. Ndihmon që duaja juaj të pranohet. Umer Ibn Hatabi ka thënë: “Duaja është e pezulluar ndërmjet qiellit dhe tokës dhe asnjë prej tyre nuk ngrihet në qiej derisa të dërgoni bekime mbi Profetin tuaj salAllahu alejhi ue selem”. [Tirmidhi]

Kohët e Detyrueshme për të Dërguar Salavat

Studiuesit nxjerrin përfundimin se:

1) Dërgimi i salavateve mbi Profetin ﷺ të paktën një herë në jetë është obligim (farz).

2) Është e detyrueshme (vaxhib) dërgimi i salavateve mbi Pejgamberin ﷺ sa herë që një person dëgjon emrin e tij të bekuar. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “I poshtëruar qoftë ai person që kur përmendet emri im në praninë e tij, nuk më dërgon salavate”. [Tirmidhi]

3) Nëse emri i Pejgamberit ﷺ përmendet në mënyrë të përsëritur në një mbledhje ose tubim, atëherë dërgimi i salavateve vetëm një herë do të përmbushë detyrimin e një personi, por rekomandohet të thuhet sa herë që përmendet emri i Profetit ﷺ. 

Mënyrat optimale për të dërguar salavat 

Kur përmendet emri i Pejgamberit ﷺ, njeriu duhet t’i dërgojë edhe salavat dhe selamet (selam) mbi të dhe të mos zgjedhë njërin pa tjetrin.

Mjafton njëra nga këto dy fraza:

صلّى اللهُ عَليْهِ و سَلّم

salAllahu alejhi ue selem

Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të.

عَليْهِ الصَلاةُ وَ السَّلامُ

alejhi saletu ue selam

Paqja dhe bekimi qofshin mbi të.

Profeti ﷺ na mësoi mënyrën më të mirë dhe më të plotë se si të dërgojmë salavat mbi të. Sipas transmetimeve më autentike, ai (ﷺ) i udhëzoi sahabët të thonë

: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

`Allahumma salli`ala Muhamedin, ue ala aali Muhamedin, kema salajta`ala aali Ibrahima, innaka Hamidum Mexhid. Allahumma barik ala Muhamedin, ue ala aali Muhamedin, kama barakta `ala aali Ibrahima, innaka Hamidum Mexhid

O Allah, lartësoje përmendjen e Muhamedit dhe të familjes së Muhammedit, ashtu siç e lartësove familjen e Ibrahimit. Ju jeni të lavdëruar dhe të lavdishëm. O Allah, bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, ashtu siç e bekove familjen e Ibrahimit. Ju jeni të lavdëruar dhe të lavdishëm. 

Postime të ngashme