• August 4, 2020
  1. Home
  2. Artikuj

Category: Profetët

MREKULLITË E PROFETIT MUHAMED (PAQJA QOFTË MBI TË!)

MREKULLITË E PROFETIT MUHAMED (PAQJA QOFTË MBI TË!)

Mrekullitë janë situata dhe gjendje të jashtëzakonshme, të cilat thyejnë ligjet shkak-pasojë përmes urdhrit të Zotit. Me syrin e jashtëm, mrekullitë janë ngjarje që duket e pamundur të ngjasin. Fjala e përdorur në arabisht është…

Read More
Besimi te profetët

Besimi te profetët

«Profet» do të thotë i dërguar, përfaqësues, lajmëtar i Zotit… Besimi te profetët është një ndër shtyllat e besimit. Ky lloj besimi është i pranishëm me ndryshime të vogla, në të gjitha fetë. Për ekzistencën…

Read More
Ç’do të thotë Profetët e Ulu’l-Azm-it?

Ç’do të thotë Profetët e Ulu’l-Azm-it?

PROFETËT E VENDOSMËRISË SË LARTË (ULU’L –AZM) Emërtimi i mësipërm vjen nga gjuha arabe dhe është nxjerrë nga ajetet kuranore. Fjala ulu përdoret në numrin shumës dhe do të thotë «pronarë», apo «zotërues». Azm ka…

Read More
Cilësitë e Profetëve

Cilësitë e Profetëve

BESNIKËRI DHE DREJTËSI Të gjithë profetët janë të drejtë, qëndrojnë aq larg nga gënjeshtra sa nuk gënjejnë as për shaka. Madje edhe shakatë e tyre ishin për të dhënë mësim. Kurani bën fjalë për këto…

Read More
Cilësitë e Profetëve

Cilësitë e Profetëve

Para se t’i shikojmë specifikat e tjera që i karakterizojnë Profetët, duhet të pranohet se edhe ata janë njerëz dhe se janë nga mesi i tyre. Mirëpo, ato që i dallojnë ata nga njerëzit tjerë,…

Read More
Cilat janë veçoritë e profetëve të “ulu’l-azm”-it?

Cilat janë veçoritë e profetëve të “ulu’l-azm”-it?

Fjala “ulu” do të thotë pronar, apo zotërues në arabisht. Përveç krahasimit, është shumësi i fjalës “dhû” që mbart të njëjtin kuptim. Për shembull, dhu’l-mal do të thotë “posedues i pasurive”, ndërsa ulu’l-elbab “të zotët…

Read More
Cilat janë cilësitë e Profetëve?

Cilat janë cilësitë e Profetëve?

Para se t’i shikojmë specifikat e tjera që i karakterizojnë Profetët, duhet të pranohet se edhe ata janë njerëz dhe se janë nga mesi i tyre. Mirëpo, ato që i dallojnë ata nga njerëzit tjerë,…

Read More
BESIMI TE PROFETËT

BESIMI TE PROFETËT

Besimi në Pejgamberët është shtyllë e besimit islam. Të qenët Profet në Kur’anin fisnik shprehet përmes nocionit “Nubuvve”, që do të thotë “lajm”, ose përmes nocionit “risale” – “dërgesë”, kurse bartësi i tyre quhet “Nebij”…

Read More
Profeti i madh, Davudi (a.s.), Teurati dhe amanetet e shenjta që ua sollën engjëjt izraelitëvë

Profeti i madh, Davudi (a.s.), Teurati dhe amanetet e shenjta që ua sollën engjëjt izraelitëvë

Profeti i madh, Davudi. U ngrit menjëherë, e ndau hekurin në copa të vogla, të cilat i bashkoi me njëra- tjetrën duke i përdredhur

Read More
Cili është qëllimi i dërgimit të profetëve? (2)

Cili është qëllimi i dërgimit të profetëve? (2)

Për më tepër, profetët janë dërguar për të vendosur baraspeshën midis dynjasë dhe Ahiretit. Me ekuilibrin e sjellë prej tyre njeriu shpëton nga qëndrimet ekstremiste dhe fiton qëndrueshmërinë. Për shkak të natyrës së krijimit, ai…

Read More