Nëse e do Allahun…

Nëse e do Allahun…

Sehli (r.a) ka thënë: “Treguesi i dashurisë ndaj Allahut është të duash Kur’anin. Treguesi i dashurisë ndaj Allahut dhe Kur’anit është të duash Profetin Muhamed (a.s). Treguesi i dashurisë ndaj Profetit (a.s) është të duash Sunnetin (traditën) e tij. Treguesi i dashurisë ndaj Sunnetit është të duash Ahiretin. Treguesi i dashurisë ndaj Ahiretit është të mos e pëlqesh këtë botë. Treguesi i  dashurisë ndaj Ahiretit është veprimi i veprave që bëjnë dobi në atë ditë.

Ndërtesa e adhrurimit është e ngritur mbi tre shtylla. Këto janë; syri, zemra dhe gjuha. Adhurimi i syrit është të shohë dhe të marrë mësim. Adhurimi i zemrës bëhet duke menduar dhe duke ndierë. Ndërsa adhurimi i gjuhës bëhet duke folur drejt dhe duke përmendur Allahun.

Postime të ngashme