Mesazhi ripërtëritës në kohë…

Mesazhi ripërtëritës në kohë…

“O ju që keni besuar, përgjigjuni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Kur ju ftojnë në ato gjëra që ju japin jetë.” [Surja Enfal, 24]

Civilizimi Islam dëshmoi praktikisht se Islami erdhi për të ripërtërirë të gjitha fushat e jetës. Nga ky civilizim dolën njerëz të dijes dhe të shkencës. Fushat si astronomia, natyra, matematika, algjebra, inxhinieria, mjekësia, farmaci, etj. Këto akoma pa kaluar një shekull nga lindja e diellit të Islamit.

Besimi dhe ftesa Islame filloi me Hatixhen (r.anha). Ajo është personi i parë që besoi në mesazhin e Profetit Muhamed (s.a.s). Që atëherë, kontributi i gruas myslimane ka qenë evident në çdo periudhë të historisë Islame. Misioni i mesazhit të arsyes Islame është që ta mbrojë shoqërinë nga bataku i imitimit të verbër të tjetrit. Modeli i mesëm ruan natyrën e pastër me të cilën Zoti e ka krijuar femrën…

Postime të ngashme