Lutja dhe Udhëzimi

Është me vend të përmendet se kërkimi i udhëzimit në fund të fundit funksionon si një mjet për udhëtarin që të bëhet më afër destinacionit. Kurani është i qartë në identifikimin e destinacionit të kërkimit të afërsisë me Zotin: “Nëse robërit e mi të pyesin për mua, unë jam afër.”[Kuran 2: 186] Të qenit i udhëzuar me të drejtë i afron qeniet njerëzore me Allahun.

 

Ju gjithashtu duhet të kuptoni rolin e lutjes si një mjet për të kërkuar afërsi me Allahun. Në zemër të thirrjes së Allahut është njohja e nevojës suaj të plotë për Allahun. Lutja është, në fakt, jo vetëm dëshira spontane të zemrës suaj para Zotit tuaj, por një shprehje e ndjenjës tuaj të afrimit tek Ai, e Fuqisë dhe Madhështisë së Tij, e besimit në mëshirën dhe bekimet e Tij.

 

Përsëri, realiteti themelor është se Zoti është gjithmonë më pranë jush se çdo gjë tjetër ekzistuese. Kuptoni afërsinë e Allahut dhe plotësoni vakumin dhe zbrazëtinë në jetën tuaj. Kurani thotë: “Ne jemi më afër tyre sesa ju, por ju nuk e kuptoni”. [50:16]

 

Ju duhet të jeni të vetëdijshëm për Allahun (murakabe) dhe të rrisni vetëdijen për të vazhduar udhëtimin tuaj në këtë botë me të drejtë. Një udhëtim që na afron me Allahun e Lartësuar. Jo për sa i përket distancës, por për sa i përket vetëdijes, sepse Ai tashmë është afër. Siç thotë Ai në Kuran: “Ne e kemi krijuar qenien njerëzore dhe e dimë se çfarë pëshpërit vetë ajo. Dhe Ne jemi më afër tij sesa damari i qafës.” [Kuran 50:16]

 

Duke pasur parasysh qendërsinë e pendimit në Islam, zgjedhja e rrugës së pendimit ju hap rrugë për të kërkuar kënaqësinë dhe afërsinë e Allahut. Pendimi lehtëson rrugën e drejtësisë për besimtarin dhe i afrohet Allahut, i cili thotë: “Kërkoni faljen e Tij dhe pendohuni tek Ai. Me të vërtetë, Zoti im është afër dhe përgjigjet. ” [Kuran 11:61]

 

Ky ajet e bën të qartë se pendimi i hap dyert një personi mëkatar. Ai e çon një person nga një distancë relative në një marrëdhënie personale me Allahun. Vini re gjithashtu se kërkimi i faljes nuk është leje për t’u zhytur në mëkate. Është për të kërkuar që Allahu t’i japë dikujt mjetet për të qëndruar afër Tij.

Postime të ngashme