Dituria pa një mësues

Dituria pa një mësues

Dikush i tha Imam Ebu Hanifes: “Në xhami është formuar një rreth me njerëz, të cilët përpiqen të mësojnë jurisprudencën (fikhun).”

Ai e pyeti: -“A kanë në krye ndonjë mësues?”

“Jo!” – i tha.

Imam Ebu Hanifja i tha: “Ata asnjëherë nuk do të arrijnë ta mësojnë shkencën e fikhut.”

Postime të ngashme