Artikuj

Njeriu është një univers në përmasa të vogla

Njeriu, nëse do ta shtrije mbi një tavolinë dhe të studiohej fiziologjia e tij në përmasën e tij fizike, do të shihje se njeriu është si një univers më vete. Gjithësia rreh porsi një zemër dhe pas saj ndihet një fuqi, një vullnet që mbizotëron

Aktualitet Artikuj

Urtësia në urdhrat dhe ndalesat e Allahut

Feja Islame e trajton jetën e njeriut në të gjitha drejtimet e saj, i tregon njeriut rrugët e kënaqësisë dhe të lumturisë në dynja dhe ahiret, duke u bërë orientuesi i tij. Ajo ka vendosur rregulla dhe ka dhënë informacione të mjaftueshme në lidhje në

Aktualitet Artikuj

Llojet e Tavafit

Veç tavafit të vizitës (tavafi ifada), që është ndër ruknet e haxhit, ka edhe tavafe të tjera që mund të jenë farz, vaxhib, sunet dhe nafile. Sidoqoftë, të gjithë bëhen njëlloj. Një pjesë e tavafeve janë të lidhur me haxhin dhe një pjesë e tyre

Aktualitet Artikuj

Kushtet e detyrimit të haxhit

Që ibadeti i haxhit të jetë i farz për një individ, së pari ky duhet të jetë mysliman, me aftësi normale mendore e të ketë mbërritur moshën e pjekurisë, të jetë i lirë; të ketë mundësi të mjaftueshme fizike e financiare për të bërë haxhin.