Në sa grupe ndahen engjëjt? Cilat janë detyrat e tyre?

Vetëm Allahu e di numrin e engjëjve. Nuk ka informacion të qartë për numrin e engjëjve në Kuran dhe hadithe. Sidoqoftë, është e mundur për ne të themi se ato janë shumë më tepër sesa mund të llogarisim bazuar në hadithe. Për më tepër, sipas lajmeve të dhëna nga profeti Muhamed (a.s); një engjëll vjen në tokë me një reshje shiu dhe radha e tij nuk vjen më. Ne mund t’i rendisim engjëjt më të njohur dhe detyrat e tyre si më poshtë;

Xhibrili (a.s): Kryeengjëlli (a.s)

Xhibrili (a.s) është një nga katër engjëjt më të mëdhenj. Ai është caktuar të përcjellë shpalljet tek profetët nga Allahu. Në tre vende të Kuranit, emri i tij është Xhibrili. Për më tepër, Ai përmendet në vargje si fryma, rasulun kerim, ruh el-emin dhe ruh el-kudus ”. Përveç këtyre, në një nga hadithet, ai quhet “en-namus”.

Engjëlli i Surit (Trumpet): Hz. Israfili (a.s)

Engjëlli që do të fryjë borinë quhet Israfil. Emri i tij përmendet në mesin e katër engjëjve të mëdhenj në hadithe. Suri do të fryhet dy herë, në të parën do të ndodhë Kiameti dhe në të dytën fryrje, do të ndodhë ringjallja. Për shkak të kësaj detyre të tij, Ai quhet engjëlli i Surit (Trumpet). Kur profeti Muhamed (a.s) u pyet për natyrën e borisë, ai u përgjigj: “Një bri që fryhet” (Ahmed b. Hanbel, II, 196).

Engjëlli i Vdekjes: Hz. Azraili (a.s)

Detyra e tij është të kuptojë shpirtrat e njerëzve, kohët e vdekjes së të cilëve kanë ardhur. Ai quhet “Melek-ul Meut”, domethënë engjëlli i vdekjes.

Thuaj: “Engjëlli i vdekjes, i cili është caktuar për ju, ua merr shpirtrat, e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj”. (Surja Sexhde, 11)

Engjëlli që kontrollon ngjarjet në gjithësi: Hz. Mikaili (a.s)

Ai është një nga katër engjëjt më të mëdhenj dhe Ai është përgjegjës për rënien e shiut, fryrjen e erës, ngjarje natyrore siç janë renditja e stinëve dhe administrimi i përgjërimeve të qenieve të krijuara. Ai përmendet vetëm në një vend të Kuranit. Hz. Mikail është engjëlli që administron punën hyjnore të farave që janë mbjellë në fushën e tokës me fuqinë e Allahut dhe urdhërin e Tij.

Engjëjt e Kiramen Katibin

Kështu quhen engjëjt që qëndrojnë në të djathtë dhe të majtë të njerëzve. Engjëlli në të djathtë është përgjegjës për regjistrimin e veprave dhe sjelljeve të mira; engjëlli në të majtë është përgjegjës për regjistrimin e veprave dhe sjelljeve të këqija. Engjëjt që quhen edhe Hafadha do të marrin pjesë si dëshmitarë të veprave të njerëzve në Ditën e Gjykimit gjatë llogaritjes.

Engjëjt e Mukarrabunë

Engjëjt e quajtur Mukarrabunë janë përgjegjës për madhërimin e Allahut, janë shumë afër Atij dhe kanë një vend të lartësuar para Allahut.

Ata (engjëjt) që e mbajnë Arshin dhe ata që janë rreth tij, e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë Atij, si dhe kërkojnë falje (prej Allahut) për ata që kanë besuar (duke thënë): “O Zoti ynë, Ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijeninë; prandaj fali ata që janë penduar dhe që ndjekin rrugën Tënde dhe ruaji ata prej dënimit të zjarrit!”(Surja Ghafir, 7)

Engjëjt Munker – Nakir

Ata janë engjëjt që e pyesin njeriun pasi ai vdes në varr. Fjalët Munker dhe Nakir do të thotë të panjohura, të panjohura dhe të paaktivizuara. Ata thirren në këtë mënyrë sepse vijnë te të vdekurit në një mënyrë që ai / ajo nuk e ka parë më parë. Këta dy engjëj i pyesin të vdekurit me pyetje si më poshtë dhe i trajtojnë ata sipas përgjigjeve që marrin: Kush është Zoti juaj? Kush është profeti juaj? Cili është libri juaj?

Ka më shumë engjëj sesa përmenden këtu. Në hadithe, ka engjëj që i frymëzojnë njeriun të drejtën dhe të vërtetën, zbresin në tokë kur lexohet Kurani, të cilët menaxhojnë retë, bëjnë tingullin e bubullimave etj.

Postime të ngashme