Hajduti më i shëmtuar

Sipas transmetimit të Hasan el- Basriut, Profeti (a.s) një ditë u ishte drejtuar shokëve: “A t’ju tregoj, se cili prej njerëzve është hajduti më i shëmtuar?”

Ata që ishin pranë i thanë: “Kush, o i Dërguar i Allahut?”

Ai u përgjigj: “Ata që vjedhin prej namazit të tyre.”

Të habitur e pyetën: “Si mund të vidhet prej namazit?!”

Profeti (a.s) u përgjigj: “Njeriu vjedh prej namazit duke i kryer në formë të mangët rukunë dhe sexhden e tij.”

Kurtubi, Tefsirul Kurtubi 12/277

Postime të ngashme