Përbërja dhe origjinaliteti i Kuranit

Kur’ani është i përbërë prej sureve dhe ajeteve.

Sure: Është emërtimi i secilës kaptinë – pjesë të Kur’anit. Surja përbëhet prej ajetesh, që janë vazhdim i njëri-tjetrit. Në Kur’an ka gjithsej 114 sure të shkurtra apo të gjata. Kur’ani fillon me suren “El Fatiha” dhe përfundon me suren “En-Nas”. Radhitja e Kur’anit në këtë formë është bërë me urdhrin e Allahut xh.sh.

Ajet: Çdo fjali e sures quhet ajet. Disa ajete janë të gjata aq sa mund t’i kenë disa fjali, ndërkaq disa janë më të shkurtra.

Profeti ynë, ajetet e Kur’anit që ia sillte Xhebraili a.s., fillimisht i mësonte vetë përmendësh dhe pa humbur kohë ua komunikonte myslimanëve, shumica e të cilëve, gjithashtu, i mësonin përmendësh. Ajetet që i vinin, Pejgamberi a.s. ua jepte menjëherë për t’i shkruar myslimanëve që kishin shkrim të bukur, të cilët u quajtën “qatipët e Shpalljes”. Kështu, ajetet e Kur’anit u ruajtën në po atë formë që i erdhën Pejgamberit a.s. Në këtë mënyrë Kur’ani ka ardhur gjer në ditët tona pa pësuar asnjë ndryshim! Në ajetin e 9-të të sures Hixhr, Allahu siguron ruajtjen e autenticitetit të Kur’anit:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Pa dyshim, Ne e kemi zbritur Dhikrin (Kur’anin) dhe, pa dyshim, Ne do ta mbrojmë atë.

Postime të ngashme