Qëllimi kryesor i Kur’anit

Çështjet në lidhje me shkencën dhe teknologjinë gjenden në Kuran për këto arsye:

  1. a) Vërtetimi i parimeve të besimit
  2. b) Për të treguar ekzistencën e shkencave brenda në Islam
  3. c) Për të nxitur përfitimin nga mundësitë që jep teknologjia

Sepse Kurani nuk është as libër fizike e as kimie. Ai kryesisht bazohet në çështjet e TEUHIDIT (njësimit), NUBUVETIT (Profetësisë), HASHRIT (ringjalljes), dhe ADALETIT (drejtësisë). Si rrjedhojë, flet edhe për çështje shkencore.

Postime të ngashme