Marrja e dijes

Një shok i Profetit (s.a.s), i quajtur Muadh b. Xhebel, ka thënë:

“Merrni dije, sepse ky është veprim i mirë. Kërkimi i saj është adhurim. Rishikimi i saj është lartësim i Allahut. Studimi i saj kërkon përpjekje të vazhdueshme. Mësimi i të paditurve me të është bamirësi. Dija është rruga e ngjitjes së gradëve në parajsë. Dija është shoqërues kur je i veçuar dhe shok kur je në vende të largëta. Ajo të flet kur je vetëm. Ajo e zbukuron njeriun mes shokëve të tij dhe është armë kundër armiqve. Me të, Allahu i ngre njerëzit dhe i bën udhëzues e flamurtarë të së mirës.

Dijetarët janë njerëz, fjalët e të cilëve kërkohen dhe veprimet e të cilëve imitohen. Engjëjt e dëshirojnë shoqërinë e dijetarëve dhe i qetësojnë me krahët e tyre. Kjo ndodh sepse dija gjallëron zemrat kundër padijes, u jep shkëlqim syve në errësirë dhe forcon trupin. Dija është imam që të drejton drejt veprimeve të drejta.”

Postime të ngashme