KUSHTET E NAMAZIT

Namazi është nga ato adhurime, që Allahu i Lartësuar i ka urdhëruar në mënyrë kategorike për çdo mysliman, të shëndoshë mendërisht e që ka arritur moshën e pjekurisë gjinore. Namazi ka gjashtë kushte (sharte), të detyrueshme (farz), të cilat duhet të plotësohen para se të hyhet në namaz si dhe  gjashtë farze-rukne (të tjera), që plotësohen gjatë namazit. Në rast të shmangies apo braktisjes, me qëllim apo pa qëllim, të njërit prej këtyre dymbëdhjetë farzeve, namazi quhet i pavlefshëm.

Kushtet e Jashtme:

 1. Pastrimi
 2. Abdesi
 3. Mbulimi i auretit
 4. Koha e namazit
 5. Drejtimi nga kibla
 6. Nijeti

Kushtet e Brendshme:

 1. Tekbiri fillestar
 2. Qëndrimi në këmbë
 3. Leximi i Kuranit
 4. Rukuja
 5. Sexhdeja
 6. Ulja e fundit

Postime të ngashme