Kë do dhe kë nuk do Allahu…

Allahu nuk i do të paditurit, por do të diturit.

Allahu nuk i do ata që e kapërcejnë masën, por do të përkushtuarit.

Allahu nuk i do shkatërrimtarët, por do ndërtuesit dhe paqedashësit.

Allahu nuk i do jobesimtarët, por do besimtarët.

Allahu nuk i do mosmirënjohësit, por do falënderuesit.

Allahu nuk i do zullumqarët, por do punëmirët.

Allahu nuk i do të paudhët, por do të drejtudhëzuarit.

Allahu nuk i do kryelartët, por do të thjeshtët dhe modestët.

Allahu nuk i do tradhtarët, por do besnikët.

Allahu nuk i do të pistët, por do të pastrit.

Allahu nuk i do publikuesit e së keqes, por do përhapësit e së mirës.

Allahu nuk i do ngatërrestarët, por do përmirësuesit, pajtuesit.

Allahu nuk i do shpërdoruesit, por do ata që e kontrollojnë vetveten.

Allahu nuk i do ta që ngazëllehen me tepri, por ata që ecin me këmbë në tokë…

 

Postime të ngashme