• August 4, 2020
  1. Home
  2. Ilmihali

Category: Ilmihali

Si merr abdes një person i justifikuar fetarisht?

Si merr abdes një person i justifikuar fetarisht?

Në fenë tonë është thelbësore paraqitja e lehtësimeve dhe heqja e çdo vështirësie në çdo çështje, përfshirë edhe adhurimet. Për njerëzit të cilët kanë probleme në lidhje me abdesin, janë paraqitur vendime të përshtatshme me…

Read More
Situatat që e prishin abdesin

Situatat që e prishin abdesin

Abdesi është pastrim konvencional, për këtë arsye edhe situatat që e prishin atë janë pjesërisht materiale. Në rastet kur prishet abdesi nuk mund të kryhen veprime që janë të ndaluara pa abdes, (siç është leximi…

Read More
Situatat e papëlqyeshme gjatë abdesit

Situatat e papëlqyeshme gjatë abdesit

Kur merret abdes ka disa gjeste, kryerja e të cilave është e papëlqyeshme. Nëse kryhen, ato ia zvogëlojnë mirësinë abdesit. Disa prej mekruheve janë këto: 1. Shpenzimi i tepërt i ujit. Pejgamberi a.s. duke kaluar…

Read More
Etika e Abdesit

Etika e Abdesit

Me shprehjen “adabet e abdesit” nënkuptojmë ato veprime që Pejgamberi a.s. i ka bërë disa herë, por jo rregullisht. Për jetësimin e këtyre rregullave praktikuesi shpërblehet, kurse mospraktikuesi nuk konsiderohet mëkatar, por qortohet. Këto rregulla…

Read More
Synetet e Abdesit

Synetet e Abdesit

Duke pasur parasysh se abdesi nuk ka vaxhibe, po kalojmë menjëherë në synetet e tij. Në terminologjinë e sheriatit, “Synet” quhen ajo vepër që Profeti a.s. e ka kryer vazhdimisht ose në përgjithësi dhe që…

Read More
Marrja e Abdesit dhe farzet (detyrimet) e tij

Marrja e Abdesit dhe farzet (detyrimet) e tij

Edhe abdesi është një nga mënyrat e pastrimit. Fjala abdes vjen nga persishtja e formuar nga fjalët ab, që do të thotë ujë dhe dest, që do të thotë dorë. Pra abdes do të thotë…

Read More
Çfarë është abdesi dhe parapërgatitja për të marrë abdes?

Çfarë është abdesi dhe parapërgatitja për të marrë abdes?

Me shprehjen “el-udu’” abdes nënkuptojmë pastrimin specifik, i cili për në këtë botë është pastrim, e në të njëjtën kohë është edhe adhurim (ibadet), kurse në botën tjetër konsiderohet zbukurim. Në këtë pastrim përfshihet pastrimi…

Read More
Llojet dhe dispozitat rreth llojeve të ndryshme të ujërave

Llojet dhe dispozitat rreth llojeve të ndryshme të ujërave

Para se të fillojmë të themi diçka për ujërat, të theksojmë se për pastrim janë të vlefshme ujërat që zbresin nga qielli apo burojnë nga toka, siç janë: shiu, bora, breshri, lumenjtë, detet, puset dhe…

Read More
Dispozitat rreth papastërtive

Dispozitat rreth papastërtive

Në çështjen e ndotjes së ujit të pastër, papastërtitë e mëdha dhe të vogla kanë të njëjtin ndikim, kështu që vlerësohen në të njëjtën formë,  por në çështjet e namazit ato vlerësohen të ndara si…

Read More
Format e pastrimit në fenë Islame

Format e pastrimit në fenë Islame

Papastërti e lehtë është urina e kafshëve, mishi i të cilave është i lejuar, siç është urina e lopës, deles, devesë, etj. Pastërtia e saj duhet të bëhet patjetër nëse ajo shtrihet në më shumë…

Read More