Dita e njëzetë e nëntë e Ramazanit

Dita e njëzetë e nëntë e Ramazanit

 

Ajeti i ditës

Allahu! Nuk ka zot tjetër (që meriton adhurimin) përveç Tij, të Gjallit, të Përjetshmit, Mbajtësit të gjithçkaje.

(Kuran: 3;2)

 

Hadithi i Ditës

Ai që vdes me fjalët: La ilahe il-lallah, do të hyjë në xhennet.

[Abu davud]

 

Vepra e ditës

Thoni 100 herë:

La ilahe il-lallah (Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut)

 

Duaja e ditës

“Zoti ynë, mos na i devijo zemrat tona pasi na udhëzove, na dhuro  mëshirën Tënde. Me të vërtetë Ti je dhuruesi i madh”.

[Al Imran 3:8]

Postime të ngashme