Dhjetë llojet e adhurimit sipas Imam Gazaliut

1) Falja e namazit.

2) Nxjerrja e zekatit nga pasuria.

3) Agjërimi.

4) Haxhi.

5) Leximi i Kuranit.

6) Përmendja e Allahut në çdo situatë të mundshme.

7) Fitimi i jetesës në përputhje me të gjitha rregullat e fesë.

8) Plotësimi i detyrimeve që kemi ndaj familjes, të afërmve dhe fqinjëve.

9) Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja.

10) Ndjekja e sunnetit, traditës së Profetit Muhamed (pqmt).

Vepra “el-Arba’in fi Usul el-Deen”

Postime të ngashme