Çfarë është lumturia në islam

 

 Është e natyrshme që qeniet njerëzore të kërkojnë lumturinë dhe suksesin: gjëra që na sjellin gëzim dhe lumturi.

Ne vazhdimisht bëjmë pyetje të tilla si: “Çfarë na bën të lumtur?” “Si mund të jemi vërtet të lumtur?” “Çfarë është suksesi?” dhe “A është e ndërlidhur lumturia me suksesin?”, ndërsa ne rimendojmë qëllimin e jetës sonë.  

Ne mund t’i gjejmë përgjigjet e këtyre pyetjeve duke përsiatur mbi udhëzimin e përjetshëm që Profeti ynë i dashur Muhamed s.a.s. na la. Nëpërmjet Kuranit dhe studimit të jetës së Profeti s.a.s, ne mund të gjejmë disa mësime se si të arrijmë lumturinë dhe suksesin në jetën tonë. 

Për shumë, suksesi mund të nënkuptojë arritjen e qëllimeve tona financiare, sigurimin e punës së përsosur ose të qenit i njohur dhe i pranuar nga shumë njerëz. Suksesi, në këtë kuptim, është një shprehje relative e asaj që një person synon të përmbushë në jetë, e cila ndryshon nga një person në tjetrin. Por ka edhe udhëzime të qarta se çfarë është suksesi në Kuran.

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, së pari duhet të përshkruajmë rrugëtimin tonë në jetë. Si muslimanë, ne besojmë se jeta ka dy pjesë. Jeta jonë nuk përfundon në këtë botë, por vazhdon në botën tjetër – Akhirah (jeta e përtejme).

Prandaj, sukses do të thotë të jesh i suksesshëm në këtë jetë dhe në tjetrën. Kjo mund të nënkuptojë të jesh i suksesshëm financiarisht ose akademikisht në këtë botë, siç u përmend më lart, duke arritur gjithashtu një rezultat të suksesshëm në Ahiret, pra në Xhenet. Ky këndvështrim i suksesit mund të shihet në lutjen kuranore që bëjmë shpesh pas namazit tonë: 

ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

Zoti ynë! Na jep të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit.

(Sure El-Bekare, 2:201)

Ndërsa ne kërkojmë sukses për të dyja botët, është e rëndësishme të theksohet se përkufizimi ynë i suksesit në këtë botë nuk duhet të jetë në kosto të suksesit tonë në Ahiret. Për shembull, ne duhet të shmangim përmbushjen financiare nëpërmjet mjeteve të ndaluara fetarisht si bixhozi ose përmes punës joetike që përfshin marrjen e të drejtave ligjore të të tjerëve.

Këta janë ata që e shkëmbejnë botën tjetër me jetën e kësaj bote. Pra, atyre nuk u lehtësohet dënimi dhe as nuk do të ndihmohen. 

 (Sure El-Bekare, 2:86)

Nga ana tjetër, ka edhe nga ata që mund të mos kenë qenë të bekuar me stabilitet financiar apo edhe të përballen me padrejtësi, por i qëndruan besnikë besimit dhe qëndruan të virtytshëm në përballimin e sfidave. Këta janë njerëz të cilëve Allahu u premtoi sukses të pashmangshëm në botën tjetër:

وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

Dhe jini të durueshëm! Sigurisht, Allahu nuk e lë të humbasë shpërblimin e atyre që bëjnë mirë.

(Sure Hud, 11:115)

Në fakt, Kurani përshkruan edhe cilësitë e atyre që janë të suksesshëm, që ndoshta mund të na udhëzojnë të zhvillojmë virtytet edhe në jetën tonë. Si në suren El-Mukminun: Me të vërtetë janë të shpëtuar besimtarët: ata që përulen në namaz; ata që shmangin të folurit kot; ata që japin zekatin; ata që ruajnë dëlirësinë e tyre; përveç grave të tyre ose atyre që i posedojnë, sepse atëherë ata janë të lirë nga faji, por kushdo që kërkon përtej kësaj është shkelës. (besimtarë të suksesshëm janë gjithashtu) ata që janë besnikë ndaj amaneteve dhe besëlidhjeve të tyre; dhe ata që i përmbahen (siç duhet) lutjeve të tyre. Këta janë ata që do të shpërblehen. Parajsa do të jetë e tyre. Ata do të jenë atje përgjithmonë.

(Sure El-Mukminun, 23:1-11) 

Këto janë përshkrime të atyre që janë të suksesshëm jo vetëm për shkak të besimit të tyre, por edhe sepse i përmbushin përgjegjësitë e tyre në këtë botë. Ne gjithashtu shpesh harrojmë se angazhimet tona nuk janë vetëm ndaj përgjegjësive të jashtme, Kurani na kujton edhe përgjegjësitë tona të brendshme: 

  قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا 

  Me të vërtetë i suksesshëm është ai që e pastron shpirtin e vet, dhe ai që e prish atë dështon. 

  (Sure Esh-Shams, 91:9-10) 

  Ne duhet të përpiqemi për të arritur sukses në këtë botë, pasi ky është vendi ku ne duhet të mbjellim veprat tona të mira në mënyrë që të korrim shpërblimet tona të përjetshme në jetën e përtejme. Në një thënie të thellë që i atribuohet Imam Al-Gazaliut në librin e tij Ihya’ Ulum al-Din, 

  “Dynjaja është një vend për ne që të korrim për botën tjetër (akhirah)” 

Postime të ngashme