Caktimi juaj është në qiell

Në qiell është rrizku juaj dhe çka ju është premtuar.” (Dharijat/22)

Nxehtësia, drita dhe shiu që janë aq të nevojshme për ushqimin vijnë nga qielli. Bimët punojnë për t’i siguruar ushqimeve tona substancën e azotit. Sepse po të mos ishin këto punime, njerëzit dhe kafshët nuk do kishin mundësi të jetonin. E dimë se asnjë ushqim bimor, nuk mund të zhvillohet e të piqet pa një analizë kimike. 78% e ajrit përbëhet nga azoti. Kur rrufeja kalon nga atmosfera, bashkon një sasi azoti me oksigjen. Sasia e kësaj substance azoti është përafërsisht 3000 gram për çdo ejken (njësi matëse sipërfaqeje angleze). Dhe kjo është e barabartë me 300 ratall nitrat natriumi.

Të vërtetën e domosdoshmërisë tonë për ajrin, ujin dhe ushqimin, që kanë rënë dakord të gjitha shkencat, Kurani Famëlartë na e ka bërë të njohur shumë kohë më parë. Veçanërisht ajeti: “Ai i Cili ju furnizon ju nga qielli dhe nga toka…” (Neml/64) ka lidhje me këtë.

Postime të ngashme