Agjërimi na mëson të falënderojmë për mirësitë

“Allahu kënaqet me robin e Tij kur ai e falënderon atë pasi ka ngrënë apo ka pirë diçka.”

Nëse një person e lavdëron Allahun pasi ka ngrënë ose ka pirë diçka, kjo do të thotë se ai e falënderon Allahun që ia dha atë bekim. Me fjalë të tjera, falënderimi i Allahut në këto raste është ndër detyrat e një robi. Falënderimi natyrshëm bën që bekimet të vazhdojnë dhe të rriten. Në atë rast, është e nevojshme të mirëpresim të gjitha llojet bekimeve në mënyrë që të mos vuajmë varfëri dhe privim. Mosmirënjohja nuk do t’i bëjë mirë një personi dhe do ta bëjë atë të humbasë mirësitë.

Është një detyrë e robit të lavdërojë Allahun, por është një hir dhe dhuratë e madhe që Allahu të bëhet i kënaqur me një rob që e lavdëron Atë. Kjo është padyshim një shfaqje e mëshirës së Tij të pafund.

“Pëlqimi i Allahut” është përtej të gjitha llojeve të mirësive dhe bekimeve. Ai nuk do ta dënojë robin me të cilin është i kënaqur dhe nuk do ta vërë në telashe. Të arrish pëlqimin e Tij do të thotë të arrish shpëtimin. Ky është bekimi më i madh. Lajmi i gëzuar në hadith kuptohet më mirë tani. Sepse, Zoti ynë i Lartmadhëruar bëhet i kënaqur kur robërit e Tij që përfitojnë nga mirësitë e Tij e lavdërojnë dhe e falënderojnë atë. Është kaq e lehtë të marrësh pëlqimin e Tij në këtë kuptim.

Çfarë mësojmë nga ky hadith?

  1. Ka mënyra të ndryshme për të arritur pëlqimin e Allahut.
  2. Falënderimi i Allahut për mirësitë e tij në ushqim dhe pije është një prej tyre.
  3. Allahu i shpërblen robërit e Tij pa masë. Prandaj, është e nevojshme të përpiqemi të arrijmë mëshirën e Tij.

Postime të ngashme