A është kusht këndimi i duasë së Kunutit në rekatin e tretë të namazit të Vitrit?

Sipas Imam Ebu Hanifes, leximi i duasë së kunutit është vaxhib, ndërsa sipas imamëve të tjerë është sunnet. Ata që nuk e dinë duanë e kunutit mund të lexojnë duanë “Rabbena Atina”. Ata që nuk dinë edhe këto, mund të thonë tre here “Allahummegfirli ” ose tre herë “Ja Rabbî”. Sidoqoftë, është e nevojshme të mësohet përmendësh sa më shpejt dhe të këndohet gjatë namazit, duke marrë parasysh që një dijetar si Imam Ebu Hanifja thotë që është vaxhib. Për më tepër mësimi i kësaj duaje përmendësh nuk është shumë i vështirë.

Postime të ngashme