3 fakte historike islame që duhet të dini  

 

Mësimi i historisë është shumë i theksuar në traditën tonë fetare. Rëndësia e këtij theksimi mund të shihet në mënyrën se si ne e nxjerrim traditën tonë nga koha e Profetit s.a.s. deri më sot.

Përveç që ishte një libër udhëzues dhe tema të tjera tematike, vetë Kurani zbuloi histori nga shoqerite e kaluara. Allahu s.w.t. thotë në Kuran:

لقد كان فى قصهم عبرة لأولى ٱلألبب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق ٱلذذ بين يديه وتفصيل كل شءء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

“Në tregimet e tyre, ka vërtet një mësim për njerëzit e arsyeshëm. Ky mesazh nuk mund të jetë një trillim, përkundrazi (është) një konfirmim i shpalljes së mëparshme, një shpjegim i hollësishëm i të gjitha gjërave, një udhërrëfyes dhe një mëshirë për besimtarët. “

(Sure Jusuf, 12:111)

Ajeti na informon për objektivin që qëndron pas zbulimit të këtyre tregimeve si mësime dhe udhëzime për besimtarët. Prandaj, të mësuarit dhe reflektimi mbi historinë na lejon të kuptojmë më mirë dhe të na pajisim me mjetet për t’u përgatitur për të ardhmen. 

 

1.Kur u prezantua kalendari islam?

Muajt ​​brenda kalendarit ishin të pranishëm gjatë kohës së Pejgamberit s.a.s. Në fakt, ata ishin tashmë rreth e rrotull edhe gjatë kohës para-islame. Këta 12 muaj më vonë u pranuan në Kuran:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِا.

“Vërtet, numri i muajve të caktuar nga Allahu është dymbëdhjetë – në shënimin e Allahut që nga dita që krijoi qiejt dhe tokën – nga të cilët katër janë të shenjtë.”

(Sure Et-Teube, 9:36)

Prandaj, ne i përdorim ato për të treguar ngjarjet dhe ritet tona fetare si agjërimi në Ramazan dhe kryerja e haxhit në Dhulhixhe.

Megjithatë, viti, në atë moment kohor, u përcaktua nga një ngjarje e rëndësishme që ndodhi në atë vit të veçantë. Për shembull, viti kur Meka u sulmua nga trupat e elefantëve ishte i njohur si viti i elefantit.

Kalendari Islamik që ne e dimë tani u prezantua zyrtarisht dhe u përdor zyrtarisht gjatë kohës së kalifit Sejiduna Umer Ibn El-Khattab r.a. Kalendari fillon nga viti i hixhretit ose shpërngulja nga Meka në Medine. Prandaj quhet kalendari Hixhri.

Shokët menduan shumë se si të krijonin një kalendar të duhur për të caktuar datën e ngjarjeve të tyre. Vendimi i marrë nuk ishte i rastësishëm, por është plot rëndësi që formon mendjen shpresëdhënëse të një besimtari. 

 

2.Kush e pranoi Islamin i pari?

E para që pranoi Islamin është e besuara më e afërt e Profetit, ummul mukminin (nëna e besimtarëve), Sejidatina Hatixheja r.a. Ajo ishte e para që i besoi atij s.a.s. Me marrjen e shpalljes së parë, Resulullahu s.a.s. po dridhej kur arriti në shtëpi, dhe ishte Hatixheja r.a. që e qetësoi. Më pas ajo vazhdoi të qëndronte përkrah Profetit s.a.s në një nga ditët më të vështira të Profetit, udhëtimin e tij të hershëm të profetësisë përballë një komuniteti armiqësor që jo vetëm e refuzoi mesazhin e tij, por edhe i shtypte ndjekësit e tij. Përveç Sejidatina Hatixhes r.a, tradita jonë përmendi edhe pionierë të tjerë të Islamit, ku përfshihen Sejjidina Ebu Bekar Es-Siddik, Sejjidina Ali Ibn Ebi Talib dhe Sejjidna Zejd Ibn Haritha r.a. Edhe ata vazhduan të qëndronin pranë Pejgamberit s.a.s. 

 

3. Kur u shpall Kurani për herë të parë?

Së pari është e rëndësishme të theksohet se Kurani nuk i është shpallur Profetit s.a.ss. si një libër i plotë në një rast të vetëm. Vargjet Kur’anore u shpallën gradualisht një nga një ose në grupe/grupe gjatë 23 viteve. Shpallja e parë, e cila ishte 5 ajetet e para të sures Al-Alak, ndodhi në shpellën Hira, në malin Xhebel Nur. 

“..derisa papritmas i zbriti e Vërteta ndërsa ishte në shpellën Hira. Engjëlli erdhi tek ai dhe i kërkoi të lexonte. Profeti u përgjigj: “Unë nuk di të lexoj”. (Pejgamberi shtoi), “Engjëlli më mbajti (fort) dhe më shtrëngoi aq fort sa u ndjeva i lodhur. Më pas më lëshoi ​​dhe përsëri më kërkoi të lexoja, dhe unë iu përgjigja: “Nuk di të lexoj”, më pas. ai më mbajti përsëri dhe më shtrëngoi për herë të dytë derisa u kullova. Më pas më lëshoi ​​dhe më kërkoi përsëri të lexoja, por përsëri u përgjigja: “Nuk di të lexoj (ose çfarë të lexoj?). Më pas më kapi për të tretën herë, më shtrëngoi e më lëshoi ​​dhe më tha: “Lexo: Me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë). Ka krijuar njeriun nga një mpiksje. Lexo dhe Zoti yt është më Bujari. (Ai) që mësoi me (me) pene. (Ai) i mësoi njerëzimit atë që ata nuk dinin

(Muttefak Alejh) 

Ngjarja e shpalljes së parë tani njihet si nata e Nuzulul-Kuranit (Nata e shpalljes së parë). Studiuesit ndryshojnë për nga data e saj. Shumica e dijetarëve mendojnë se është shpallur të hënën e muajit të Ramazanit, siç shihet në hadith:

“Më pas ai u pyet për agjërimin e të hënës, ku ai tha: Ishte dita në të cilën kam lindur. për të cilën jam ngarkuar me profetesi ose më është dërguar shpallje”

(Sahih Muslim)

Për të mos u ngatërruar, Kurani në tërësi u transferua nga Luh Mahfuz (pllaka e ruajtur) në Bejt al-Izzah (parajsa më e ulët) dhe kjo ndodhi në Lejletul Kadar (Nata e Dekretit/Lavdisë).

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

“Vërtet, Ne (që) e zbritëm këtë (Kuran) në Natën e Kadrit.”

(Sure El-Kadr, 97:1)
 

Postime të ngashme