Për një hafiz të Kuranit Famëlartë…

Transmetohet se Abdullah ibn Mesudi (r.a) ka thënë: “Një person që e ka mësuar Kuranin përmendësh, duhet të jetë i njohur për namazet e tij të gjata të natës, ndërkohë që njerëzit flenë, për agjërimin e tij, kur njerëzit hanë, për pikëllimin e tij, kur njerëzit janë të gëzuar, për heshtjen e tij, kur njerëzit janë duke folur gjëra të pavlera dhe për thjeshtësinë e tij, kur njerëzit s’janë të tillë. Ai duhet të jetë i urtë, i edukuar dhe të mos flasë shumë. Ai s’duhet të jetë i vrazhdë, neglizhent dhe as gjaknxehtë.”

(Imam Ibn Xheuzi el-Hanbeli në veprën e tij “Sifaat es-Safwa”)

Postime të ngashme

%d bloggers like this: