Vendi i namazit të xhumasë në fé dhe konkluzioni

Namazi i xhumasë është farz ajn, domethënë, njëlloj i detyrueshëm për çdo njeri. Detyrueshmëria e namazit të xhumasë është e fiksuar me Kuran, Sunet dhe mendimin e njëzëshëm të autoriteteve (ixhma). Sureja e 32-të e Kuranit, meqë flet për namazin e xhumasë, është emërtuar “Surja Xhuma”. Në këtë sure, Allahu i Lartë ka urdhëruar kështu: “O […]Lexo më shumë

Cilët janë faktorët përhapjes së Islamit në një kohë të

Besimtari i fesë Islame quhet “musliman”. Kjo fjalë me rrënjën e saj arabishte “muslim”, ka hyrë, në krye të herës, nga persishtja në turqisht e, më pas, nga turqishtja në shqip në trajtën siç e shqiptojnë turqit, “mysliman”. Ndërkaq, mbi fjalët “islam” dhe “iman (besim)” janë bërë interpretime të ndryshme, por ne këtu nuk do […]Lexo më shumë

Ç’është zemra e pastër (kalbi selim)?

Në shprehjen përkatëse, kalbi selim, zemra e pastër, si term i mistikës, fjala selim ka të njëjtën rrënjë me fjalën Islam. Kuptimi leksikor i kësaj shprehjeje është zemër e shëndoshë dhe e pastër, ku me fjalën zemër nënkuptohet tërësia e ndjenjave të njeriut. Të kesh zemër të pastër do të thotë t’i jetosh cilësitë dhe […]Lexo më shumë

Përmbledhje rreth etikës së të ngrënit

Duke vepruar sipas sunetit të Profetit Muhamed (a.s) dhe duke marrë parasysh etikën e të ngrënit, mund të nxjerrim pikat e mëposhtme: Larja e duarve para dhe pas ngrënies. Të hash ushqimin që është përpara teje. Të hash me dorën e djathtë. Të hash me kafshata të vogla dhe t’i përtypësh mirë ato. Të mos […]Lexo më shumë

Tradita e Profetit Muhamed (s.a.s) për sa i përket të

Nuk gjendet një listë e posaçme që tregon se Profeti (a.s) në këtë ditë hante këtë lloj ushqimi dhe në këtë ditë një ushqim tjetër, etj. Nuk dihet qartë se çfarë konsumonte Profeti (a.s) gjatë një jave, sepse ai nuk jetoi një jetë shumë të rehatshme. Në disa ditë, ai lidhte gurë në stomakun e […]Lexo më shumë

Zoti është një dhe ndodhet në çdo vend. Si shpjegohet?

Zoti është një i vetëm, por, gjithashtu, me fuqinë dhe diturinë e Tij, është i gatshëm dhe veprues në çdo kohë e në çdo vend. Duke thënë kështu ne nuk mendojmë që Ai zë ndonjë vend ose vëllim sikurse sendet. Duke thënë kështu, ne shprehim lartësinë dhe madhështinë e Tij. Duke thënë se Zoti ndodhet […]Lexo më shumë

Si duhet të sillemi ndaj atyre që veprojnë në mënyrë

Kur shohim diçka të keqe, ne duhet të përpiqemi ta ndryshojmë atë, sipas statusit që kemi në shoqëri. Çdo mysliman është përgjegjës për përmbushjen e kësaj detyre. Statusi që gjithsecili prej nesh ka në shoqëri, shoqërohet edhe me disa përgjegjësi të veçanta. Çdo mysliman bëhet përgjegjës në përputhje me statusin e tij. Ne mund ta […]Lexo më shumë

Ç’është Pendesa e Mirë (Tevbe-i Nasuh)?

Në lidhje me këtë lloj pendese, në një ajet-argument të Kur’anit u drejtohet besimtarëve dhe u thuhet kësh-tu: “O ju që keni besuar! Pendohuni tek Allahu me mendim të mirë për veten tuaj…” (Kur’ani, Tahrim: 8). Në këtë ajet ka tri fjalë mbi të cilat duhet qëndruar: besimi, pendesa dhe e mira.[1] Fjala e parë […]Lexo më shumë

A është ndërmjetësimi për falje një e drejtë? Kush dhe

Po, shefaati, ndërhyrja për falje, është një e drejtë. Për shefaatin bëhet fjalë në shumë ajete-argumente të Kur’anit dhe në shumë hadithe, porosi profetike e në këtë mënyrë shtrohet qenia e saj si një e drejtë. Ne do të citojmë nga ato ajete dhe hadithe kur t’u vijë vendi. Ne dëshirojmë që të fillojmë duke […]Lexo më shumë